ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုး - ရည္ရြယ္ခ်က္


ရည္ရြယ္ခ်က္
(က) ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဘဝအဆင့္အတန္းတုိးတက္ျမင့္မားေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑တုိင္းတြင္ ပါဝင္လာေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္။
(ခ)အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚနည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအားလံုး ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ တက္ႂကြစြာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သြားရန္။
(ဂ) ပေလာင္ျပည္သူလူထုမ်ား၊ က်န္းမာေရး၊ တိုးတက္လာေစေရးအတြက္ စည္းရံုးလႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္သြားရန္။
(ဃ)ပေလာင္ေဒတြင္ရွိေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈအေျခအေနမ်ားအား ျမန္မာျပည္သူလူထုမ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာအစိုးရႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအစိုးရမ်ားမွ သိရွိၿပီး တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္သြားရန္။
(င) ပေလာင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကို ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္သြားရန္။
(စ) ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပညာေရး ကို တိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...