ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုး

 


 

ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုး၏ ယံုၾကည္ခ်က္
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေလးစားျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္လူမႈေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အဆင့္တုိင္းေနရာတုိင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ေပးျခင္းသည္ တရားမွ်တမႈရွိသည့္ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းတရပ္ ထူေထာင္ျခင္း လုပ္ငန္းတခုအေနျဖင့္ ပါ၀င္သည္ဟု ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးက ယံုၾကည္ပါသည္။


 

အဖြဲ႔အစည္းအေၾကာင္း

တျခားေသာ ပေလာင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ တက္ႂကြစြာ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ ရွားပါးေနသည္ကို အေျဖရွာသည့္အေနျဖင့္ ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို ၂၀၀၀ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအစရွိသည္တုိ႔ ေခါင္းေဆာင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားပို၍ ရႏုိင္ေျခရွိသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္
မိမိတို႔သည္ တရားမွ်တမႈ၊ က်ားမတန္းတူမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိၿပီး ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေသာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔ အစည္းသို႔ ေရွ႕ရႈ၍ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ က႑အသီးသီးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ဘဝ အဆင့္အတန္း တိုးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ စည္းရံုးလႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးျဖစ္သည္။ရည္ရြယ္ခ်က္
(က) ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဘဝအဆင့္အတန္းတုိးတက္ျမင့္မားေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑တုိင္းတြင္ ပါဝင္လာေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္။
(ခ)အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚနည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအားလံုး ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ တက္ႂကြစြာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သြားရန္။
(ဂ) ပေလာင္ျပည္သူလူထုမ်ား၊ က်န္းမာေရး၊ တိုးတက္လာေစေရးအတြက္ စည္းရံုးလႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္သြားရန္။
(ဃ)ပေလာင္ေဒတြင္ရွိေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈအေျခအေနမ်ားအား ျမန္မာျပည္သူလူထုမ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာအစိုးရႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအစိုးရမ်ားမွ သိရွိၿပီး တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္သြားရန္။
(င) ပေလာင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကို ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္သြားရန္။
(စ) ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပညာေရး ကို တိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္။လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
၁) ႏုိင္ငံေရး စြမ္းရည္ျမ‡င့္တင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္
၂) အမ်ဳိးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္မႈဆန္႔က်င္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္
၃) က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းစဥ္
၄) သတင္းမွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသနဌာန
၅) တအာင္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္

လုပ္ငန္းစီမံခ်က္
၁) မူးယစ္ေဆး၀ါး ပညာေပး
၂) ျပည္တြင္းစစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအား ကူညီေပးျခင္း

နည္းဗ်ဴဟာ
၁) စည္းရံုးေရး
၂) စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...