ပေလာင္(တအာင္း) အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုး တည္ေထာင္ျခင္း (၁၅) ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

 

  ပေလာင္(တအာင္း) အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုး တည္ေထာင္ျခင္း (၁၅) ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္

 သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

 

၁၄ရက္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္

 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ(၁၄) ရက္ေန႔သည္ ပေလာင္ (တအာင္း) အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုး တည္ေထာင္ျခင္း (၁၅)ႏွစ္ျပည့္ ေန႔ထူးေန႕ျမတ္ျဖစ္ေပသည္။   ေန႔ထူးေန႔ျမတ္တြင္ ပေလာင္(တအာင္း)အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးအေနျဖင့္  မိမိတို႔ အဖြဲ႔အစည္း အားတည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ ပံ႔ပိုးခဲ့ၾကသည့္ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားႏွင့္တကြ အဖြဲ႔အစည္းအားတည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည့္ တအာင္းအမ်ဳိး သမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ယေန႔တိုင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ တအာင္းညီအစ္မမ်ားအားလံုးကို ဦးစြာဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္း တင္အပ္ပါသည္။

ပေလာင္(တအာင္း)အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးအေနျဖင့္ တအာင္းအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ပိုမိုပါ၀င္လာေရး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚနည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားပေပ်ာက္ေရး စသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လာျခင္းသာမက မိမိတို႔ တအာင္းအမ်ဳိးသားေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရရွိေရးမ်ားတြင္လည္း မဟာမိတ္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လက္တြဲကာ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည္မွာ ယေန႔တိုင္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ (၁၅)ႏွစ္တာကာလအတြင္း တအာင္းျပည္သူမ်ားအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈ၊ တိုးတက္မႈႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မ်ားစြာရရွိခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ဘက္တြင္ အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာ၊ စိန္ေခၚမႈေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း ရင္ဆိုင္ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရပါသည္။

ထို႔အျပင္ မိမိတို႔ တအာင္းျပည္သူလူထုမ်ားမွာလည္း ယေန႔တိုင္ အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာ ျပသနာေပါင္းမ်ားစြာ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမ်ွ ခံစားေနရဆဲပင္ျဖစ္ေပသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည့္ လူမႈေရးျပႆနာမ်ား၊ မူယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာမ်ား၊ လူအခြင့္ အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ား ယေန႔တိုင္ခံစားေနရဆဲပင္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ရြာသားမ်ား သတ္ျဖတ္ခံရမွဳမ်ား၊ မတရား ဖမ္းဆီးခံရမွဳမ်ား၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မွဳမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ လူကုန္ကူး မႈမ်ားႏွင့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းမရွိပဲ ပိုမိုးမ်ားျပားလာေနသည္။ မိမိတို႔တအာင္းျပည္သူမ်ား ေနထိုင္ရာ ေဒသတြင္လည္း မိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လံုၿခံဳမႈမရွိိသည့္အျပင္ လက္နက္ကိုင္ပိပကၡမ်ား၏ ဒဏ္ကိုလည္း ခါးစည္းခံ ေနရသည္။ ထုုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ မိမိတိုု႔ အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရပ္စဲရန္ လိုလားပါသည္။

ယေန႔အခ်ိန္ကာလသည္ ဒီမိုကေရစီရရွိေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရရွိေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ေပသည္။ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ား အျပည့္အ၀ဆႏၵမဲေပးပိုုင္ ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္၍တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။   သို႔ေသာ္ ယေန႔တိုင္ မဲစာရင္းမ်ား မွားယြင္းေနျခင္း၊  ျပည္သူလူထုမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအသိပညာေပးမႈမ်ား အားနည္းေနျခင္းမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည့္အျပင္ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားျပင္းထန္ေနျခင္းသည္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲအား ထိခိုက္ပ်က္စီးေရးကို ရည္ရြယ္ကာ လုပ္ေဆာင္ ေနသည္ဟု မိမိတို႔အေနျဖင့္ သံုးသပ္မိပါသည္။

 ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ၿငိမ္ခ်မ္းေရးႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ NCCT ႏွင့္ SD တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC)တို႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ အခက္အခဲမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ျဖတ္သန္းကာ ေနာက္ဆံုး (NCA) စာခ်ဳပ္ကို လက္ခံသေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္သည့္ အေနအထားသို႔ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုးပါ၀င္လက္မွတ္ထိုးေရးကို လက္မခံသည့္အျပင္ အခ်ဳိ႕ေသာတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္း(၈)ဖြဲ႔ႏွင့္သာ  လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ျပင္ဆင္ေနသည္။ ထို႔အျပင္ က်န္သည့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္လည္း စစ္ပြဲမ်ားအရွိန္ျမွင့္၍ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနျခင္းမ်ားသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္း အတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ အစိုးရအေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားပါက ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားကိုရပ္တန္႔ၿပီး တိုင္းရင္းသားေဒသရွိ စစ္အင္အားတိုးခဲ်႕မႈမ်ားရပ္တန္႔ကာ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ယုုံၾကည္မွဳ တည္ေဆာက္သင့္သည္။ တစ္ႏုုိင္ငံလုုံးအတုုိင္းအတာအပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္(NCA)တြင္ တိုင္းရင္သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား အားလံုးပါ၀င္လက္မွက္ေရးထိုးႏိုင္သည္အထိ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္သင့္ သည္ဟု မိမိတို႔အဖြဲ႔အစည္းမွ ယံုၾကည္ပါသည္။

 

 အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ

ပေလာင္(တအာင္း)အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုး

 ဆက္သြယ္ရန္

လိုည္းပိုးညိဴ၀္း -+ ၉၅၉ ၇၃၀၆၃၀၁၇

လိုည္းမိုးခမ္း - + ၉၅၉ ၇၈၈၅၅ ၈၀၄၁

 လိုည္းခ်ယ္ရီ - +၀၁ ၉၂၉၂၃၅၆၄၆၂

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...