တအာင္းအမ်ဳိးသားႏွစ္သစ္ကူးေန႔တြင္ တအာင္းအမ်ဳိးသားအလံလႊင့္ထူးေပးၾကပါရန္ တုိက္တြန္းႏွဳိးေဆာ္ခ်က္

ေန႔စြဲ။  ။ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔

 

၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔ နံနက္ ၀၀း၀၁ နာရီတြင္ က်ေရာက္ေသာ တအာင္းတမ်ဳိးသားလုံး ၏ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္သည့္ တအာင္းႏွစ္သကၠရာဇ္ ၂၇၀၇ ခုႏွစ္ တအာင္းအမ်ဳိးသားႏွစ္သစ္ကူးေန႔တြင္ မိမိတုိ႔ တအာင္းလူမ်ဳိး၏ အမ်ဳိးသားလကၡဏာကုိ ထိန္းသိမ္းေသာအားျဖင့္ တအာင္းအိမ္တုိင္းတြင္ တအာင္းအမ်ဳိးသားအလံကုိ လႊင့္ထူးေပးၾကပါရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ အထူးတုိက္တြန္းႏွဳိးေဆာ္ အပ္ပါသည္။

 ေလးစားလ်က္

 တအာင္းေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ားအဖြဲ႔ (TSYU)

 တအာင္းအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္း (TWO) 

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...