ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ရွမ္းလူထု ဆႏၵျပမွဳအေပၚ တအာင္းအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ တအာင္းေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအဖြဲ႔တုိ႔၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

ေန႔စြဲ။  ။ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၉ ရက္

 

၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔ ေက်ာက္မဲျမိဳ႕ေပၚတြင္ တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ - TNLA အား ေက်ာက္မဲရွိ ရွမ္းလူထုအင္အား (၂၀၀၀) ၀န္းက်င္မွ ေၾကြးေၾကာ္သံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းသည္ လူမ်ဳိးေရးပ႗ိပကၡျဖစ္ပြားမည္ကုိ အထူးပင္ စုိးရိမ္မိပါသည္။

 

 

ရွမ္းႏွင့္တအာင္းလူမ်ဳိးသည္ ေရွးပေ၀သဏီကတည္းကပင္ တေျမထဲေန တေရထဲေသာက္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္လာခဲ့ၾကသည့္ လူမ်ဳိးပင္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စစ္ေရး/ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းေအာက္တြင္ ရွမ္းလူထုႏွင့္တအာင္းလူထုသည္ စစ္ပြဲ၏ ဒဏ္ေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရသည့္အျပင္ မိမိေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေဘးေရွာင္ဘ၀အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားရ သည့္ ဘ၀တူညီအစ္ကုိပင္ျဖစ္သည္။

 

ထုိသုိ႔ျဖစ္ရျခင္း၏ ျပႆနာအရင္းအျမစ္သည္ မိမိတုိ႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား လုိလားေသာ ႏုိင္ငံေရးပန္းတုိင္ျဖစ္သည့္ စစ္မွန္ေသာ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံ မရရွိေသးျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္အခါကာလတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ အေရးၾကီးေသာ ႏုိင္ငံေရးအခ်ဳိးအေကြ႔ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမုန္းအာဃာတ ျဖစ္ပြားေစမည့္ လုပ္ရပ္ျပဳလုပ္ေနမည့္အစား စည္းလုံးညီညြတ္စြာျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ႏဳိင္ငံေရးပန္းတုိင္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

 

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေက်ာက္မဲရွမ္းလူထု ဆႏၵျပျခင္းေၾကာင့္ ရွမ္းႏွင့္တအာင္း လူမ်ဳိးေရးပ႗ိပကၡမျဖစ္ပြားႏုိင္ ေစရန္အတြက္ တအာင္းမိဘျပည္သူမ်ားမွ သေဘာထားၾကီးစြာျဖင့္ လူမ်ဳိးေရးပ႗ိပကၡျဖစ္ပြားေစမည့္ လုပ္ရပ္/အေျပာအဆုိ မျပဳလုပ္ၾကပါရန္၊ ရွမ္းလူထုႏွင့္ မူလအတုိင္း ခ်စ္္ခ်စ္ခင္ခင္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ ၾကပါရန္  ေမတၱာရပ္ခံ တုိက္တြန္းရင္း သေဘာထားကုိ ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

 

                                                               ေလးစားစြာျဖင့္

                                                                      တအာင္းအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္း - TWO

တအာင္းေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ားအဖြဲ႔ - TSYU

 

ဆက္သြယ္ရန္။ မိုင္းမ်ဳိးေအာင္ ၀၉ ၂၅၆၂၃၆၆၅၄  ဒီဒီပိုးေစင္ ၀၉၆၇၁၈၂၁၈

 

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...