ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ရန္ ေလ့က်င့္ထားသူမ်ား အစီရင္ခံစာသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ပိတ္ပင္တားဆီးသည့္အေပၚ တအာင္းအမ်ဳိးသမီးအဖြ႔ဲအစည္း၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမွ “ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ရန္ ေလ့က်င့္ထားသူမ်ား” အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ရန္ Orchid Hotel ၌ ဇြန္လ ၂၅၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စီစဥ္ထားျခင္းအေပၚ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ပိတ္ပင္တားျမစ္ခဲ့သည္။ ကနဦးတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Orchid Hotel တြင္ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္၍ သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ဖိတ္ၾကားထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အနီးကပ္မွ ခြင့္မျပဳႏိုင္ဟု အေၾကာင္းၾကားလာခဲ့ေသာေၾကာင့္ Excel Treasure Hotel တြင္ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္ရန္ ထပ္မံ စီစဥ္ခဲ့ျပန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ Excel Treasure Hotel တြင္လည္း အားလံုးစီစဥ္ၿပီးခ်ိန္ ၂၆ရက္ ညဥ့္နက္ခ်ိန္တြင္မွ ပြဲခြင့္ျပဳမိန္႔ရွိမွသာလၽွင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ လုပ္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ဟိုတယ္မွ အေၾကာင္းၾကားလာပါသည္။

 ဤသို႔ ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္းသည္ အစုိးရသစ္ လက္ထက္တြင္ လြတ္လပ္စြာ သတင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္မရွိေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္ဟု တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမွ သံုးသပ္သည္။ 

“ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ရန္ ေလ့က်င့္ထားသူမ်ား” အစီရင္ခံစာသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း စစ္ပြဲျဖစ္ပြါးခ်ိန္ ပဋိပကၡအတြင္း မတ္လ ၂၀၁၁ခုႏွစ္မွ မတ္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမွတ္တမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားေသာ အစီရင္ခံစာျဖစ္သည္။ ဤအစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔ Orchid Hotel တြင္စီစဥ္ထားျခင္းမွ၊ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ Excel Treasure Hotel ၌ Booking လုပ္ထားၿပီး၊လုပ္ခြင့္ရထားၿပီးျဖစ္ၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားအား ဖိတ္စာမ်ားေပးပို႔ၿပီးေနာက္ပိုင္း ထုိဟိုတယ္၂ခုလံုးမွ ဤအစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေန၍ အထက္မွပိတ္ပင္ေသာေၾကာင့္မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အခ်ိန္ကပ္၍ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။

 ဒီမုိကေရစီအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို မပိတ္ပင္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာေဒသမ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုအေပၚ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္ေနမႈမ်ား ရပ္တန္႔ေစေရး အျမန္ဆံုးႀကိဳးပမ္းေပးပါရန္ တိုက္တြန္း၍ ဤသေဘာထားေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

 

အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ

တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖြ႔ဲအစည္း

ဆက္သြယ္ရန္။ ။လိုည္းပိုးညိႈ၀္း ၀၉ ၇၃၀၆၃၀၁၇ ၊ ဒီဒီပိုးေစင္ ၀၉ ၆၇၁၈၂၁၈

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...