လား႐ႈိးၿမိဳ႕နယ္၊ မုိင္းေယာ္ေဒသ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားအား ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္ျခင္းအေပၚ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ တအာင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

ေန႔စြဲ။   ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၄) ရက္

 

၁။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ လား႐ႈိးၿမိဳ႕နယ္၊ မုိင္းေယာ္တုိက္နယ္၊ မန္ကစ္ရြာႏွင့္ မန္တပ္ရြာေန အျပစ္မဲ့ရြာသား (၇) ဦးကုိ ရက္စက္စြာ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျပီး သတ္ျဖတ္ ျခင္းသည္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံးအတြက္ တုန္လႈပ္ေျခာက္ခ်ားဖြယ္ေကာင္းေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ယူဆသည္။

 

 

၂။ ထုိသုိ႔ အျပစ္မဲ့တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ဦးတည္တုိက္ခုိက္ျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံသူ/သားမ်ား၏ အသက္ေဘးအႏၱရာယ္ကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေနၿပီး လက္ရွိအစုိးရမွအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိလည္း ႀကီးမားစြာထိခုိက္ေစသည့္အတြက္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ တအာင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပူးေပါင္း၍ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန္႕ကြက္႐ႈံ႕ခ်သည္။

 

၃။ ဤလုပ္ရပ္သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိခုိက္ေစျခင္း၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ တပ္မေတာ္ အၾကား၊ တုိင္းရင္းသားႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား ယုံၾကည္မႈ ပ်က္ျပားေစသည့္အျပင္  လက္ရွိအစုိးရမွ ေခၚ ယူက်င္းပမည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံကုိမ်ားစြာ ထိခုိက္ေစႏုိင္သည့္အတြက္ ျပည္သူလူထုအား ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ေနမႈမ်ားကုိရပ္တန္႔ေပးရန္၊ အစုိးရႏွင့္သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အမွန္တရား ႏွင့္ ျဖစ္စဥ္အမွန္ေပၚေပါက္လာရန္  အျမန္ဆုံးေဖာ္ထုတ္ အေရးယူေပးပါရန္ ေတာင္းဆုိ၍ မိမိတုိ႔၏ သေဘာထားကုိ ထုတ္ျပန္အပ္သည္။

 ေလးစားလ်က္

(၁) ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ရွမ္းလူငယ္ကြန္ရက္ (Tai Youth Network – TYN)

(၂) ရွမ္းလူငယ္အဖြဲ႕ (Tai Youth Organization – TYO)

(၃) ကခ်င္လူငယ္အဖြဲ႕အစည္း(ရွမ္းျပည္) (Kachin Youth Organization – KYO)

(၄) တအာင္းအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္း (Ta’ang Women Organization – TWO)

(၅) တအာင္းေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ားအဖြဲဲ႕ (Ta’ang Students and Youth Union – TSYU)

 

ဆက္သြယ္ရန္

(၁) နန္းဆုိင္ေလာဝ္ (TYN) ၀၉ ၄၀၃၇ ၀၀၂၆၀             (၂) စုိင္းဟန္ (TYO) ၀၉ ၇၈၄၅ ၉၉၆၀၂

(၃) မုိင္းမ်ဳိးေအာင္ (TSYU) ၀၉ ၂၅၆၂၃၆၆၅၄              (၄) ေဇေဒါင္ဝ္ (KYO) ၀၉၉ ၇၂၀ ၇၂၀ ၃၄

 

(၅) ဒီဒီမုိးခမ္း (TWO) ၀၉ ၄၀၃၇ ၁၆၇၆၄

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...