ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း တအာင္းမိဘျပည္သူမ်ား လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္းအေပၚ တအာင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္

 

ေန႔စြဲ။  ။ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္

၁။ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ - RCSS/SSA သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္းမုိင္းကုိင္ၿမိဳ႕နယ္ တအာင္းမိဘျပည္သူမ်ားကုိ တျပည္နယ္ထဲ ေနတုိင္းရင္းသားညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမခ်င္းခ်င္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ မရွိဘဲ ကုိယ္ထူကုိယ္ထပညာေရးေက်ာင္းမ်ားကုိ မတရားပိတ္ပင္ျခင္း၊ တပ္သားသစ္အတင္းအဓမၼေကာက္ခံျခင္း၊ မတရားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေနျခင္းအေပၚ မိမိတို႔တအာင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ မ်ားစြာစိုးရိမ္ပူပန္ရပါသည္။

 

 ၂။ RCSS/SSA သည္ တို႔ပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာNCA စာခ်ဳပ္၏ အခန္း(၃) အပိုဒ္(၉)တြင္ “အရပ္သားမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္း” ႏွင့္ “NCA စာခ်ဳပ္အရ“ ႏွစ္ဖက္ေလးစားလိုက္နာရမည့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္မ်ား - CoC ”အရ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းတို႔သည္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားကို အကာအကြယ္ ေပးရန္ တာဝန္ရွိေသာ္လည္း NCA စာခ်ဳပ္အား မ်က္ကြယ္ျပဳ ခ်ဳိးေဖာက္ကာ မုိင္းကုိင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ တအာင္းသံဃာေတာ္အဖြဲ႔(ဗဟုိ) တအာင္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ တအာင္းေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ားအဖြဲ႔တုိ႔မွ ဦးစီးဖြင့္လွစ္ထားေသာ ၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္ ဖြင့္လွစ္ၿပီးေသာ ကုိယ္ထူကုိယ္ထပညာေရးေက်ာင္းေပါင္း (၂၃)ေက်ာင္း၊၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္လ်ာထားေသာ ေက်ာင္းေပါင္း(၃၅)ေက်ာင္း စုစုေပါင္း(၅၅)ေက်ာင္းကုိ RCSS/SSAမွ ဖြင့္လွစ္ရန္ ပိတ္ပင္ထားပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ရန္ ပိတ္ပင္မႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား/သူေပါင္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီကာ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ဆုံးရွဳံးေနရပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ စာသင္ေက်ာင္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဆရာ/မမ်ားကုိလည္း ၿခိမ္းေျခာက္ေနမႈမ်ားရွိၿပီး ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ သံဃာေတာ္(၈)ပါးကုိလည္း မတရားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ပါသည္။

 

၃။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ မိုင္းေနာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကြ်န္းေတာင္ရြာ မိုင္းအိုက္လိုင္း ႏွင့္ မိုင္းအိုက္က်န္ကို ရိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊  မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ခြန္အြန္း ေက်းရြာ ေနဦးေပၚေအးကို ယေန႔အခ်ိန္ထိ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းတက္ ေနဆဲျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသား(၂)ဦးကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ မုိင္းကုိင္ၿမိဳ႕နယ္ တအာင္း(ပေလာင္)အမ်ဳိးသားပါတီအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ပ (ထုိင္းႏုိင္ငံ) သုိ႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ တအာင္းလူငယ္မ်ားကုိေသာ္လည္းေကာင္း RCSS/SSA တြင္ စစ္မႈ မထမ္းမေနရထမ္းေဆာင္ေပးရမည္ဟု အမိန္႔ေပးဆင့္ေခၚခဲ့သည္။ ျပန္မလာပါက ၎တုိ႔၏ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း ႏွင့္ ၎တုိ႔ပုိင္ဆုိင္ေသာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိလည္း သိမ္းဆည္းမည္ဟု လူသားစာနာေထာက္ထားမႈ ကင္းမဲ့စြာၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္။

 

၄။ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ တအာင္း(ပေလာင္) အမ်ိဳးသားပါတီမွ မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဆိုင္ဘုတ္တင္ရံုးဖြင့္လွစ္ျခင္းကို လိုက္လံေႏွာင့္ယွက္သည့္အျပင္ မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္လွ်က္ရွိေသာ တအာင္းမိဘျပည္သူမ်ားကို အမ်ဳိးမ်ဳိးၿခိမ္းေျခာက္ကာ လြတ္လပ္စြာသြားလာျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ျခင္းကိုလည္း နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဥပေဒကို လစ္လ်ဴရွဴ႕ကာ ေႏွာင့္ယွက္ေနပါသည္။

 

၅။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ တျပည္နယ္ထဲေနတုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းအား မလုိမုန္းတီးမွဳ အာဃာတထား ရန္ျပဳေနမည့္ အစားခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူ ယွဥ္တြဲေနထုိင္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေတာင္းဆုိအပ္ပါသည္။

 

-       ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းရွိ RCSS/SSAတပ္မ်ားအား အျမန္ဆံုးခ်က္ခ်င္းဆုတ္ခြာေပးရန္ႏွင့္ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ားအား နည္းမ်ဳိးစံုုျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ၿပီး ဦးတည္တိုက္ခိုုက္မႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ရပ္တန္႔ေပးရန္။

-       RCSS/SSA ႏွင့္ TNLA တို႔ ႏွစ္ဖြဲ႔ၾကား ျဖစ္ပြါးေနသည့္ ပစ္ခပ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရပ္တန္႔ၿပီး ႏွစ္ဘက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား အျမန္ဆံုး ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္။

-       ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း႐ွိ တအာင္း(ပေလာင္) ကိုယ္ထူကိုယ္ထေက်ာင္းမ်ား ပိတ္ပင္တားဆီးမွဳကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ၿပီး လြတ္လပ္စြာဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ တိက်ေသာ အာမခံခ်က္ေပးရန္ႏွင့္ ေထာင္ခ်ီေသာပညာသင္ အရြယ္ကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာေရးအား မေႏွာင့္ေႏွးေစရန္။

-       ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းရွိ တအာင္းမိဘျပည္သူမ်ားအေပၚ အတင္းအဓမၼတပ္သားသစ္ စုေဆာင္းျခင္း၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္း၊ မတရားဆက္ေၾကးေကာက္ခံျခင္း၊ ေပၚတာဆဲြျခင္း၊ မတရားဖမ္းဆီးျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားလုယူျခင္း ႏွင့္ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ေပးရန္။

-       က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို တရား၀င္ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရန္ႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈရွိစြာျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးရန္။

-       တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ - NCA အား မပ်က္မကြက္ အေလးထားလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္။

 

 

ေလးစားစြာျဖင့္

တအာင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား

 

ဆက္သြယ္ရန္

(၁) အရွင္တိကၡဥာဏ                 ၀၉-၄၅၀ ၄၅၀၅ ၄၅

(၂) မိုင္းဆါည္ရံက္                     ၀၉-၂၆၃ ၀၁၁၀ ၇၆

 

(၃) မိုင္းေအာင္ခမ္း                    ၀၉-၇၈၃ ၃၂၇၈ ၃၈

 

 

ေတာင္းဆိုုခ်က္မ်ား

႐ွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ Shan State Restoration Council (RCSS) သိုု႕

၁)ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းရွိ RCSSတပ္မ်ားအျမန္ဆံုးဆုုတ္ခြာရန္ႏွင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား အားနည္းမ်ဳိးစံုုျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ၿပီး ဦးတည္တိုက္ခိုုက္မႈမ်ားကိုု ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ေပးရန္။

၂)RCSS/SSA ႏွင့္ TNLA တို႔ႏွစ္ဖြဲ႔ၾကား ျဖစ္ပြါးေနသည့္ ပစ္ခပ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ၿပီး ႏွစ္ဘက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား အျမန္ဆံုး ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္။

၃)ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းတြင္းရွိ RCSS တပ္မ်ားမွ အတင္းအဓမၼတပ္သားသစ္ စုေဆာင္းျခင္း၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္း၊ မတရားဆပ္ေၾကးေကာက္ခံျခင္း၊ ေပၚတာဆဲြျခင္း၊ မတရားဖမ္းဆီးျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား လုယူျခင္းႏွင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားစသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ လုပ္ရပ္မ်ားအား ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ေပးရန္။

၄)RSCC တပ္ႏွင့္ တပ္သားမ်ားမွ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာအျပစ္မ်ားအတြက္ ျပည္သူမ်ားထံတရား၀င္၀န္ခ် ေတာင္းပန္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈရွိစြာ ေျဖရွင္းေပးရန္။

၅)ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ဘ၀ရပ္တည္႐ွင္သန္ေရးအတြက္ လြတ္လပ္စြာ ပံုုမွန္ သြားလာလုုပ္ကိုုင္ စားေသာက္မႈမ်ား မလုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္ေအာင္ ပိတ္ပင္ျခင္း၊ တားဆီးျခင္းႏွင့္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းစသည့္ လုုပ္ရပ္မ်ားအားခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ေပးရန္။

၆)လက္ရွိဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားေသာ ေဒသခံ ၃ ဦးကို ခ်ြတ္ယြင္းခ်က္မရွိ ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးရန္။

၇)စစ္မႈထမ္းရန္အတြက္ ဆင့္ေခၚခံရေသာ တအာင္းလူငယ္ေက်ာင္းသား၂ဦးႏွင့္ တအာင္း (ပေလာင္)အမ်ဳိးသားပါတီ၀င္ လူငယ္၃ဦးတို႔အား တပ္သားစုေဆာင္းရန္အတြက္ ဆင့္ေခၚျခင္းမွ ရုပ္သိမ္း ေပးရန္။

၈)ေတာင္ပိုင္း႐ွိ တအာင္း(ပေလာင္) ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေက်ာင္းမ်ားပိတ္ပင္တားဆီးမွဳကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ၿပီး လြတ္လပ္စြာဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ တိက်ေသာ အာမခံခ်က္ေပးရန္။

၉)ျပည္သူမ်ားအတြက္ အနာဂတ္ ေအးခ်မ္းသာယာမွဳကိုု မေႏွာင့္ယွက္ပါေၾကာင္း တရား၀င္ အာမခံခ်က္္ေပးရန္။

၁၀)စစ္ပြဲမ်ားကို အေၾကာင္းျပ၍ တအာင္(ပေလာင္) လူထုအေပၚဦးတည္တိုက္ခိုက္ အသံုးခ်ေနမႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ေပးရန္။

၁၁)တအာင္း(ပေလာင္) ျပည္သူလူထုမ်ားကို မတရားအတင္းအဓၶမ စစ္သားစုေဆာင္းျခင္း ႏွင့္ စစ္မွုမထမ္းမေနရဟု နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား ရပ္တန္႔ေပးရန္။

၁၂) ေဒသခံမ်ား၏ နစ္နာဆံုးရွံဳးမွဳမ်ားကို ေဒသခံလူႀကီးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ထိုက္သင့္ေတာ္ ျပန္လည္ကုစားမွဳမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

၁၃) တအာင္(ပေလာင္)အမ်ဳိးသားပါတီTNP ၏ တအာင္းျပည္သူမ်ားၾကားပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးစည္းရံုးမွဳမ်ား၊ တိုးခ်ဲ႕မွဳအခြင့္အေရးမ်ားကိုလြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ပိတ္ပင္ေႏွာင့္ယွက္မွဳမ်ားကိုရပ္တန္႔ေပးရန္။

၁၄) RCSS မွ စြဲကိုင္ထားသည့္ လူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒ ႏွင့္ လူမ်ိဳးခြဲျခားေရးကိုု ဦးတည္သည့္ အျပဳအမူမ်ားကို ရပ္တန္႔ေပးရန္။

၁၅)ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဴပ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ေလစားလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္။

 

ပူးတဲြေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ Joint Monitoring Committee (JMC)သိုု႕

·         NCAစာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး စာခ်ဳပ္ပါသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုု ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည့္စာခ်ဳပ္အဖဲြ႔၀င္ RCSS/SSAအား သက္ရာဆိုင္ရာ JMCအဖြဲ႕မွ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

·         ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို တရားဥပေဒကင္းမဲ့စြာျဖင့္ မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အဓၶမျပဳက်င့္ျခင္းစသည့္ ရာဇ၀တ္မွဳမ်ားက်ဴးလြန္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ၿပီး ဥပေဒအရအေရးယူေပးရန္။

·         စစ္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ေနရာေဒသရွိ ျပည္တြင္းေ႐ႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား (IDP)၏ အသက္အိုးအိမ္ လံုျခံဳစြာျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရးအား ကူညီေဆာင္ရြက္ၿပီး အနာတယႏွင့္ နစ္နာဆံုးရံွဳးမွဳမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ကုစားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား လုုပ္ေဆာင္ေပးရန္။

·         ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ျပည္တြင္းေ႐ႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ (IDP)မ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားလြတ္လပ္စြာ လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္ေရးအတြက္ ခြင့္ျပဳေပးရန္။

 

 

 

 

 

 

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...