တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္း၏ ဆဌမအႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံ ထုုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

 
ေန႔စြဲ။ ။ ၃၀ရက္၊ဇန္န၀ါရီလ၊ ၂၀၁၇ခုုႏွစ္
တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္း၏ ဆဌမအၾကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံကိုုၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ တအာင္းအမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔၀င္ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား (၈၇)ဦးႏွင့္ေလ့လာသူ(၁၀)ဦး၊ စုုစုုေပါင္း ၉၇ဦး တက္ေရာက္ၿပီး လားရွိဴးၿမိဳ႕တြင္ ၂၆ရက္ မွ ၂၉ရက္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုုင္ခဲ့သည္။
တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္း၏ ဆဌမအႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံမက်င္းပမီ အဖြဲ႔အစည္းဆုုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုုိး တက္ေရး အလုုပ္ရုုံေဆြးေႏြးပြဲကိုု ၂၃ရက္ မွ ၂၅ ရက္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ထိုုအလုုပ္ရုုံ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တအာင္းအမ်ိဳးသမီး မ်ား လူေနမွဳဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး၊ တအာင္းေဒသရွိ ႏိုုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြါးေရး၊ လက္ရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ား ရင္ဆုုိင္ႀကဳံေတြ႔ေနရေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ေလ်ာ့နည္းသြားေစရန္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္အေျဖရွာခဲ့ၾကသည္။
တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္း၏ ဆဌမအႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံတြင္ တက္ေရာက္လာေသာ ကိုုယ္စားလွယ္ အသီးသီးမွ တအာင္း အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္း၏ လုုပ္ငန္းစဥ္လွဳပ္ရွားမွဳမ်ား အစီရင္ခံစာတင္သြင္းျခင္း၊ သုုံးသပ္ေမးျမန္း အႀကံျပဳျခင္း၊ ေရွ႕လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏိုုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္မ်ား၊ တအာင္းအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔၏ ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံ ဥပေဒကိုု ေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။
ညီလာခံအတြင္းတြင္ တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းအား ဦးေဆာင္သြားမည့္ အလုုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီ ၀င္(၉)ဦးႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႔(၃)ဦးတိုု႔ကိုု ဒီမိုုကေရစီနည္းက် လ်ွိဳ႕ဝွက္မဲေပးစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ၾကသည္။ ညီလာခံ၏ရလဒ္အျဖစ္ တအာင္းအမ်ိဳး သမီးအဖြဲ႔အစည္းမွ တအာင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားလူေနမွဳဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးႏွင့္ က်ားမတန္းတူေရးအတြက္ လုုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအျပင္ လက္ရွိတအာင္းေဒသအေျခ အေနမ်ားကိုသုုံးသပ္ၿပီး စစ္မွန္ေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တုုိင္းရင္းသားမ်ား ကို္ယ္ပိုင္ျပဌာန္း ခြင့္ႏွင့္ တန္းတူေရးတို႔အတြက္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည့္အျပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚနည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားအားရပ္ တန္႔ျပီး အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပၚထြန္းလာေစေရးတို႔တြက္ လုုပ္ေဆာင္သြားရန္ ဆုုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။
တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမွ တိုုက္တြန္းခ်က္မ်ား
- အားလံုးပါ၀င္သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္း ခြင့္ကို အာမခံသည့္ ဒီမိုုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုု ေပၚထြန္းလာေစေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္ေပးရန္။
- အစိုုးရစစ္တပ္မွ တိုုင္းရင္းသားေဒသတြင္းရွိ ထိုုးစစ္ဆင္မႈမ်ားရပ္တန္႔ျပီး စစ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕ေနမႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ေပးရန္။
- ျပည္သူလူထုမ်ား၏ အသက္ရွင္ေနထိုင္ေရးႏွင့္ ဘ၀လံုျခံဳေရးကို ေရွ႕ရႈၿပီး အစိုးရႏွင့္ တိုင္ရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားၾကား တိုက္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ၿပီး အျမန္ဆံုးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္။
- ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားၿပီး တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္လူ႔ခြင့္ေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေန သည္ကိုရပ့္တန္႔ေပးရန္။
- တိုင္းျပည္၏လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား၊ အျပစ္မ့ဲျပည္သူမ်ားကို ဦးတည္သည့္ လုပ္ၾကံသက္ျဖတ္မူမ်ား အတြက္ တရားမ်ွတမႈႏွင့္ အမွန္တရားေဖာ္ထုတ္ေပးရန္။
- အစိုးရအေနျဖင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ျပည္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ဘ၀လံုျခံဳေရးအတြက္ တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ေပးရန္။
- အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္မွဳမ်ားအျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚနည္းမ်ိဳးစုုံျဖင့္ အၾကမ္း ဖက္မွဳမ်ားအား တရားမ်ွတမႈရရွိေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေျဖရွင္း ေပးရန္။
အလုုပ္မွဳေဆာင္ေကာ္မတီ
တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္း
ဆက္သြယ္ရန္ -
ဒီဒီမုုိးခမ္း - ၀၉ ၄၀၃၇၁၆၇၆၄
ေလြးပိုုးေစင္ကီ - ၀၉ ၄၅၈၆၂၄၀၆၉
ေလြးကုကု - ၀၉ ၄၂၀၇၆၂၇၀၈
မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...