ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ( RCSS) မွ ေဒသခံအျပစ္မဲ့ရြာသား သတ္ျဖတ္ သည့္အေပၚ ပူးတြဲသေဘာထား ထုတ္ျပ န္ေၾကျငာခ်က္

ေန႔စြဲ။ ။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၊ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊ ၁၇ ရက္
ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ ဟူးကြက္အုပ္စု က်ိန္ေလာေက်းရြာတြင္ေနထိုင္ေသာ တာအိုက္က်န္(၆၂ႏွစ္)အား ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီမွ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ သတ္ျဖတ္ခံရသူသည္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၇)ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ မနက္စာစားၿပီးပန္းသြားခူးရန္ အိမ္မွထြက္သြားခဲ့ၿပီး အိမ္ျပန္မလာဘဲ ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့သည္။
ထိုသို႔ ပန္းသြားခူးေသာ တာအိုက္က်န္သည္ အိမ္ျပန္မလာသည္႔အတြက္ေၾကာင္႔ မိသားစု၀င္ႏွင့္ရြာသားမ်ားက စိတ္ပူၿပီးသြားရွာရာမွ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ အေလာင္းျမဳပ္သည့္ေနရာ ႏွင့္ ေျမစာပံုအနီးတြင္ ၄င္းအသတ္ခံရသူ၏ ကိုင္ေဆာင္သြားေသာ ဓါးကိုေတ႔ြခဲ႔သည္။ RCSS၏ တပ္စခန္းအေျခခ်သည့္ေနရာတြင္ က်ိန္ေလာရြာသားႏွင့္ ပန္ဆန္ရြာ သားမ်ား၏ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ ပန္းမ်ား ေန႔စဥ္လာခူးသည့္ ေနရာျဖစ္သည့္အျပင္ ရြာသားမ်ားေရခ်ဳိးသည့္ေနရာလည္းျဖစ္သည္။
အသတ္ခံရသူ ရြာသားတာအိုက္က်န္၏ အေလာင္းျမဳပ္သည့္ေနရာတြင္ RCSS၏ တပ္စခန္း ေနရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ရြာသားမ်ားမွ ထိုအေလာင္းကိုတူးေဖာ္ရန္ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း RCSS ကခြင့္မျပဳေပ။ ရြာသားမ်ားသည္ တာအိုက္က်န္၏ ေသဆုံးမႈကို ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ (RCSS)ထံ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတာင္းဆို ေသာေၾကာင့္ RCSSေခါင္းေဆာင္မွ သူ၏ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားကို စစ္ေဆးၾကည့္ေသာအခါ ၄င္းတို႔လက္ ေအာက္ငယ္သားတစ္ဦးက သတ္ခဲ့သည္ဟု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ရက္ေန႔ မွာ၀န္ခံခဲ့သည္။
RCSSေခါင္းေဆာင္မွ တာအိုက္က်န္၏ မိသားစုထံ က်ပ္ေငြ ၄၀၀၀၀၀ (ေလးသိန္း)ႏွင့္ ဆန္ (၃)အိတ္ ကုစားမွဳအျဖစ္ေပး၍ သတင္းမျပန္႔ေလေအာင္ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီးႏုတ္ပိတ္ခဲ့သည့္အျပင္ က်ိန္ေလာရြာ ၊ ဟူးကြက္ရြာ ၊ ပန္လင္ရြာ၊ ေနာင္ဆင္ရြာ လြယ္ကုန္ ရြာ ၊ ပန္ကြမ္သစ္ရြာ၊ ပန္ကြမ္ေဟာင္းရြာ ၊ ပန္သေျပရြာ ၊ ပန္ျဖတ္ရြာ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းရွိ ပန္ဆန္ရြာ ၊ ေနာင္ပစ္သစ္ရြာ၊ ေနာင္ပစ္ေဟာင္းရြာ၊ ေက်ာင္းခမ္းရြာ၊ က်ဴ ေရွာသစ္ရြာႏွင့္ က်ဴေရွာေဟာင္းရြာတို႔၏ ရြာသားမ်ားသည္လည္း အျမဲလိုျခိမ္းေျခာက္ခံရသည္။
ထိုေၾကာင့္ RCSS၏ မတရားသတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ရြာသားမ်ားအားၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းတုိ႔အေပၚ တအာင္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႔အစည္း( TWO) ႏွင့္ တအာင္းေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္အဖြဲ႔ (TSYU) တို႔မွ ကန္႔ကြက္ရွဳတ္ခ်ေႀကာင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္သည္။
RCSS ထံ ေတာင္းဆိုခ်က္
(၁) ေသဆုံးသြားသူတားအိုက္က်န္၏အေလာင္းကို တူးေဖာ္ခြင့္ေပးရန္ ႏွင့္ မိသားစုထံျပန္ေပးရန္
(၂) အရပ္သားမ်ားကို မတရားသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင္႔ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းလုပ္ရပ္မ်ားရပ္တန္႔ရန္။
(၃) လက္မွတ္ထိုးထားေသာ NCA စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးရန္။
JMC ထံ ေတာင္းဆိုခ်က္
(၁) NCA စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား(လက္မွတ္ထိုးသည့္အဖြဲ႔)ကို ေလ့လာေစာင့္ႀကည့္ၿပီး လက္ေတြ႔အေရးယူမွဳေဆာင္ရြက္ရန္။
ဆက္သြယ္ရန္ - ေလြးပို႔ေစင္ကီ (+၉၅ ၀၉ -၄၅၈၆၂၄၀၆၉)
- ေလြးပိုးကေမဲ;ၿခိဴ၀္း (+၉၅ ၀၉ ၂၅၆၁၂၈၅၈၂)
- မိုင္းဆါည္ရံက္ ( + ၉၅ ၀၉- ၄၄၈၅၅၅၂၈၆)
မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...