စစ္ပြဲ၏ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္


စစ္ပြဲေၾကာင့္ အတင္းအဓမၼေရြ႕ေျပာင္းခံရျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ ရွိေနျခင္း

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္                                                             ၅ရက္-ႏို၀င္ဘာလ-၂၀၁၂

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ  စစ္ပြဲဒဏ္ေၾကာင့္ ပေလာင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရုံး စစ္တမ္းေကာက္မွဳ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား စာတမ္းအသစ္တစ္ခု ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာတြင္ စစ္ပြဲေၾကာင့္ အတင္းအဓမၼေရြ႕ေျပာင္းခံရျခင္း သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ပေလာင္အမ်ိဳးသမီးအစည္း အရုံးမွ ယေန႔ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ပေလာင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရုံးမွ ̏စစ္ပြဲ၏ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး˝ အမည္ရွိေသာ စာတမ္းတစ္ေစာင္ျဖင့္ မွတ္တမ္း တင္ထားရာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မွစ၍ ၿမိဳ႕နယ္ (၂)ခု ျဖစ္ေသာ မန္တုန္ၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ တြန္ဟုမ္းက်းရြာတြင္ရွိ ျပင္းထန္ေသာ စစ္ပြဲထိုးစစ္ဆင္း မွဳေၾကာင့္ ေက်းရြာေပါင္း (၁၅) ရြာတို႔မွ လူဦးေရ (၂၀၀၀)ေက်ာ္တို႔သည္ အျခားေနရာသစ္တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ၿပီး အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ဘ၀ျ ဖင့္ ေနခၾဲ့ကရသည္။ ထိုသို႔ စစ္ပြဲေျပးရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားသည္ ကိုယ္၀န္ပ်က္က်ျခင္း ႏွင့္ အသက္ေဘးအႏၱာ ရာယ္မွ လြတ္ေအာင္ေျပးရသည္။

ယခုလက္ရွိအေျခအေနတြင္လည္း ပေလာင္ေဒသေနရာအႏွ႔ံအျပား ကြတ္ခိုင္၊ နမ့္ဆန္၊ ေက်ာက္မဲ၊ မန္တုံ၊ နမၼတူ အစရွိသည့္ နယ္ေျမ တစ္ေလွ်ာက္တြင္လည္း တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိၿပီး မုံးစီးႏွင့္ ကြတ္ခိုင္ေဒသတြင္ စုစုေပါင္း ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္ဦးေရ ၅၀၀ ေက်ာ္ ထပ္မံတိုးပြားလ်က္ရွိသည္၊ ထိုျပည္တြင္း ဒုကၡသည္မ်ားသည္လည္း မိုင္းပြန္း၊ မန္းပူးႏွင့္ မိုင္းယုရြာဖက္မွ စစ္ေျပးရၿပီး မုံးစီးႏွင့္ ကြတ္ခိုင္ရွိ ခရစ္ယာန္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းတြင္သာ မွီခိုေနရသည္။

ျပည္တြင္းဒုကၡသည္ဦးေရ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရင္ဖြင့္သံအရ ပေလာင္ေဒသတြင္ ျမန္မာအစိုးရမွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ ၿပီး မသကၤာသူမ်ားကိုလည္း ဖမ္းဆီးညဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္း သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ေပၚတာလိုက္ခိုင္းျခင္း၊ ကြ်ဲႏြား တိရစၦာန္မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာ မ်ား လုယက္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာအစိုးရတပ္ရင္းသည္ ပေလာင္ေဒသတြင္ (၁၆)ခုရွိၿပီး တပ္စခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ပေလာင္ရြာ ၁၅ ရြာကို ဖ်က္ဆီးသိမ္းပိုက္ခဲ့သည္၊

̏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဟာ က်မတို႔ ပေလာင္လူထုေတြအတြက္ ဘာမွမပါပါဘူး အဓိပၸါယ္လည္း မရွိဘူး၊ ပေလာင္ေဒသမွာ ဒီအစိုးရသစ္လက္ေအာက္က စစ္ပြဲေတြ ထပ္ျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ပဲ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ပိုမိုဆိုးရြားေနတယ္˝ ဟု စစ္တမ္းေကာက္ယူေသာ လိုည္းပိုးညိဴ၀္းမွ ေျပာဆိုပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေ၀းလံေခါင္သီၾကေသာ တြန္ဟုမ္းဒုကၡသည္ စခန္းတို႔သည္ ရိကၡာ၊ ေဆး၀ါး ကုသမႈ၊ အမိုးအကာလုံၿခဳံမႈ စသည့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ျပည္တြင္းဒုကၡသည္မ်ားမွ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အေရးေပၚအကူညီမ်ား လိုအပ္ေနသည္၊ ထို႔ျပင္ စစ္တမ္းေကာက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ကြတ္ခိုင္ ဘက္မွ စစ္ပြဲျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနေသာ ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္မ်ား အတြက္လည္း အေထာက္အပံ့ အပူတျပင္း လိုအပ္ေနပါသည္။

မိုင္းပြန္း၊ မန္းပူးႏွင့္ မိုင္းယုရြာဖက္မွ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္ ၅၀၀ ေက်ာ္မ်ားသည္ အေရးေပၚအကူအညီ လိုအပ္ေၾကာင္းျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္း ကသာ ယခုျပနာ ေရေသာက္ျမစ္သဖြယ္ ျဖစ္ေနသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ကို ေျပလည္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ယခုစာတမ္းမွ အေလးေပး ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္

လိုည္းပိုးညိဴ၀္း +၆၆-၀၈၆-၃၉၅-၂၀၈၇

လိုည္းပိုးေဖင္း +၆၆-၀၈၅-၆၀၅-၆၀၄၂

 

 

 

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...