စစ္ပြဲ၏ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ပေလာင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရုံးမွ ̏စစ္ပြဲ၏ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး˝ အမည္ရွိေသာ စာတမ္းတစ္ေစာင္ျဖင့္ မွတ္တမ္း တင္ထားရာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ၿမိဳ႕နယ္ (၂)ခု ျဖစ္ေသာ မန္တုန္ၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ တြန္ဟုမ္းေက်းရြာတြင္ရွိ ျပင္းထန္ေသာ စစ္ပြဲထိုးစစ္ဆင္းမွဳေၾကာင့္ ေက်းရြာေပါင္း (၁၅) ရြာတို႔မွ လူဦးေရ (၂၀၀၀)ေက်ာ္တို႔သည္ အျခားေနရာသစ္တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ၿပီး အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ဘ၀ျဖင့္ ေနခၾဲ့က ရသည္။ ထိုသို႔ စစ္ပြဲေျပးရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားသည္ ကိုယ္၀န္ ပ်က္က်ျခင္း ႏွင့္ အသက္ေဘးအႏၱာရာယ္မွ လြတ္ေအာင္ေျပးရသည္။

Read more...

လ်စ္လ်ဴရွဳခံ အၾကပ္အတည္း" ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုုင္း တအာင္း(ပေလာင္)ေဒသမ်ားတြင္ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ေနာက္ပိုုင္းမွစ၍ စစ္ပြဲမ်ား တစ္စထက္တစ္စ မ်ားစြာတုုိးပြါးလာသည္ႏွင့္အမွ် ပေလာင္လူထုု ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ ျပည္တြင္းစစ္ စစ္ေျပးဒုုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ေျပးလြားေနရသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ တအာင္းေဒသရွိ ျပည္တြင္းစစ္ စစ္ေျပးဒုုကၡသည္မ်ား၏ ေန႔တဓူဝ ဘ၀ရွင္သန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရုုန္းကန္ေနရသည့္အေျခအေနႏွင့္ မိမိတုုိ႔ေနရပ္သုုိ႔ျပန္၍ အေျခခ်ႏုုိင္ရန္မရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

Read more...

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...