ျမန္မာ့အစိုးရတပ္မေတာ္မွ ေဒသခံရြာသားမ်ားကိုအတင္း အဓမၼေပၚတာေစခို္င္းျခင္း

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 201

  ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္မဲခရိုင္၊ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေရႊေညာင္ပင္ေက်းရြာတြင္  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ(၈၈)လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္း ခလရ(၂၇၆) မွဦးေဆာင္ၿပီး ေရႊေညာင္ပင္ေဒသခံရြာသားမ်ားကို မတ္လ(၇)ရက္ စေနေန႔တြင္ ေပၚတာဆြဲေခၚသြားခဲ့သည္ဟုသိရသည္။

ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ေသာ  ေရႊေညာင္ပင္ရြာသားမ်ားမွာ (၁)ဦးေအာင္ဝင္း (၂)ဦးထြန္းေအး၊ (၃)ဦးစိုးလြန္ (၄)မိုင္းမင္းေဇာ္ (၅)မိုင္းေအာင္မင္းဦး (၆)မိုင္းလင္းေအာင္ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ေပၚတာဆြဲခံရေသာ ရြာသားမ်ား၏ အသက္(၁၇)ႏွစ္ႏွင့္(၄၀)ႏွစ္ၾကားျဖစ္ၾကၿပီး  စုစုေပါင္း (၆)ဦးေဒသခံရြာသားမ်ားကို ေခၚေဆာင္သြားသည္။ ၄င္းေဒသခံရြာသားမ်ားသည္ ေရႊေညာင္ပင္ေက်းရြာမွေရႊသာယာေက်းရြာသို႔ စစ္တပ္အသုံးျပဳသည့္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ားျဖစ္ေသာဗုံးႏွင့္ အျခားေသာပစၥည္းစသည့္တို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေနရသည္။

ေဒသခံရြာသားတစ္ဦး၏ေျပာျပခ်က္အရ “ႏွစ္ေယာက္ကိုေတာ့လမ္းျပခိုင္းတယ္။  ႏွစ္ေယာက္ ကေတာ့ ေျခလ်င္္နဲ႔ေလွ်ာက္ရတယ္။ ပစၥည္းလည္းပိုးရေသးတယ္။ လူ(၄)ဦးက ဆိုင္ကယ္(၄)စီးနဲ႔အတူ ပစၥည္းေတြပို႔ ခိုင္းတယ္။ သယ္ေဆာင္ရတဲ့ပစၥည္းေတြက ဗုံးေတာ့သိတယ္။ က်န္သည့္ပစၥည္း ေတြကမသိဘူး။ ဆန္အိတ္နဲ႔ ထုတ္ထားေတာ့ မျမင္ရဘူး။ ပစၥည္းအေလးခ်ိန္ကေတာ့ခန္႔မွန္းေျခ ပိႆာ၂ဝေလာက္ေတာ့ ေလးတယ္”ဟုေဒသခံတစ္ဦးမွ ေျပာျပသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ျမန္မာ့အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ တအာင္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ႔အစိုးရတပ္မေတာ္မွ  မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္   ႏွင့္မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းမွာ အဆက္မျပတ္လွဳပ္ရွားကာ ေဒသခံမ်ားက အလုပ္ကိုေကာင္းမြန္စြာ မလုပ္ကိုင္ႏူိင္သည့္အျပင္ ေပၚတာကိုလည္း ေခၚေဆာင္ေနပါသည္”ဟု ၄င္းေဒသခံတစ္ဦးမွ ထပ္မံေျပာဆိုသည္။

သတင္းႏွင့္မွတ္တမ္း သုေတသနဌာန

ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရုံး

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...