ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္မွ ရွမ္းေက်းရြာမ်ားတြင္ဆက္ေၾကး ႏွင့္ စစ္သားအသစ္ကိုအတင္း အဓမၼေကာက္ယူစုေဆာင္းေန

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 225

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ၊ ေက်ာက္မဲခရုိင္ ၊ ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ SSA တပ္မဟာ (၆၁၂)တပ္ရင္းမွဴးစ၀္ယုံ၊လက္ေအာက္အမွတ္(၂၂) ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕နယ္စ၀္သီး ႏွင့္အမွတ္(၂၇)ဆမၼဆယ္ၿမိဳ႕နယ္မွဴး

ထြန္းခိုက္မွေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ဆပ္ေၾကးမ်ားေကာက္ယူျခင္းအတင္းအဓမၼ

စစ္သားမ်ား စုေဆာင္းေနပါသည္။ ေကာက္ယူစုေဆာင္းေသာေက်းရြာ အုပ္စုမ်ားတြင္ သုံးဆယ္ေက်းရြာအုပ္စု ၊ ဟိုခိုေက်းရြာအုပ္စု ႏွင့္ ဒိုးပင္ေက်းရြာအုပ္စု စသည့္ ေက်းရြာ အုပ္စုမ်ားကို ေကာက္ယူ စုေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုေက်းရြာအုပ္စုမ်ားတြင္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအမ်ားစု ေနထိုင္ၿပီး ဆမၼဆယ္ ႏွင့္ သုံးဆယ္ ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ တအာင္းအနည္းငယ္သာ ေနထိုင္ေနပါသည္။

ေဒသခံတစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ “ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ( SSA ) က ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းပိုက္ဆံေကာက္ တယ္။ စစ္သားလုပ္ဖို႔လူလည္း ေကာက္တယ္။ရြာႀကီးရင္တစ္ရြာကို(၈)ဦးေတာင္းတယ္။ရြာေသးရင္(၃)ဦးေတာင္းတယ္။

ပိုက္ဆံလည္းအဲလိုဘဲ(၃) ေသာင္း ေကာက္တာရွိသလိုပိုက္ဆံသိပ္မရွိတဲ့အိမ္ဆိုရင္(၂)ေသာင္းေကာက္တယ္။

ေကာက္ခံတဲ့ရြာကအမ်ားဆုံးရွမ္းရြာေတြျဖစ္တယ္။တအာင္းေတြ ဆီကိုလည္း ေကာက္တယ္။ ဆမၼဆယ္ ႏွင့္ သုံးဆယ္ေက်းရြာ အုပ္စုမွာေတာ့ တအာင္းေတြလည္း နည္းနည္းရွိတယ္။ တအာင္းက အဲမွာေနထိုင္တဲ့သူ ရာခိုင္ႏွဳန္းအရ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ( ၅ ) ရာခိုင္းႏွဳန္း ေလာက္ဘဲရွိတယ္။ အမ်ားစု ေကာက္ခံရတာ ရွမ္းေပါ႔ဗ်ာ။ အရင္တုန္းကဆိုရင္ပိုက္ဆံေကာက္တာတစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ဘဲ။ဒီႏွစ္(၂၀၁၅)ဆိုပိုက္ဆံေကာက္တာ ႏွစ္ႀကိမ္ရွိၿပီ။

ေဖေဖာ္၀ါရီလတုန္းကတစ္ႀကိမ္ ၊ ဧၿပီလကုန္ ႏွင္႔ ေမလအေစာပိုင္းက ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္ေကာက္တယ္။ ဘယ္လိုထပ္ လာအုံး မလဲေတာ့ မသိေသး ဘူး”ေျပာဆိုသည္။ 

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္( SSA) သည္ ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕နယ္ အျပင္ အျခားၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ေသာ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ ႏွင္႔ နမ္႔ဆန္ၿမိဳ႕နယ္မွာလည္း ေကာက္ယူေနသည္ဟုၾကားေနရသည္။

ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရုံး
သတင္းႏွင္႔မွတ္တမ္းသုေတသနဌာန

 

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...