တအာင္းေဒသတ ြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ စနစ္တက် စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလ ြန္ေနျခင္းအေပၚ တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖ ြဲ႔အစည္း၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 207

ေန႔စ ြဲ။ ။ ၂၇ ဇ ြန္လ၊ ၂၀၁၆

မတ္လ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ မတ္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အတ ြင္းတ ြင္ တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖ ြဲ႔အစည္း၏ စစ္တမ္း ေကာက္ယူ ေလ့လာေတ ြ႕ရွိခ်က္အရ တအာင္းေဒသတ ြင္ စစ္ပ ြဲမ်ား ပဋိပကၡအတ ြင္း ျမန္မာအစိုးရ တပ္မ ေတာ္မွ က်ဴးလ ြန္ေနသည့္ လူ႔အခ ြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို က်ဴးလ ြန္ေနေၾကာင္းကို ယေန႔ထုတ္ျပန္ေသာ ဤစာတမ္းတ ြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

 

တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖ ြဲ႔အစည္းမွ “ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ရန္ ေလ့က်င့္ထားသူမ်ား” အမည္ရွိေသာ စာတမ္းတစ္ ေစာင္အျဖစ္စစ္တမ္းေကာက္ယူရာ အစိုးရတပ္မေတာ္မွ က်ဴးလ ြန္ေသာ လူ႔အခ ြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို တအာင္းေဒသရွိၿမိဳ႕နယ္( ၁၅) ၿမိဳ႕နယ္ကိုအေျခခံ၍ မွတ္တမ္းေကာက္ယူစုေဆာင္းထားပါသည္။

ဤစာတမ္းတ ြင္ လူ႔အခ ြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ အမႈေပါင္း အေရအတ ြက္ ၁၄၂ ခုပါဝင္ၿပီး မတရားဖမ္းဆီး ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ သတ္ျဖတ္မႈစသည့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ ျပစ္မႈမ်ားကို အမ်ားဆုံး က်ဴးလ ြန္ေၾကာင္း ေတ ြ႔ရွိရသည္။ ထုိ႔အျပင္ တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖ ြဲ႔အစည္း၏ ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္အရ ထိုညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို စစ္ပ ြဲ၏ ေသာ့ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားကို စိန္ ေခၚမႈတစ္ခုအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အက်ယ္အျပန္႔ အသံုးျပဳေနျခင္းႏွင့္ စနစ္တက် အသုံးျပဳေနေၾကာင္းကို ေတ ြ႔ရွိရသည္။ ဤအခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို စနစ္တက် က်ဴးလ ြန္ရာေရာက္ ေၾကာင္း အေထာက္အထားျဖစ္ေစပါသည္။ ေက်းရ ြာေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအပါအဝင္ ရ ြာသားမ်ားကို ႀကိဳးတုပ္႐ိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ေသနတ္ျဖင့္ ထုျခင္း၊ ႐ိုက္ျခင္း၊ အေရျပားမ်ားကုိလွီးျဖတ္ျခင္း၊ ေျခ ေထာက္ျဖင့္ ကန္ျခင္းစသည့္ လူသားမဆန္သည့္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို က်ဴးလ ြန္ခ ဲ့သည္။ ဖမ္းဆီး ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသည့္ ရ ြာသားအခ်ိဳ႕သည္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာမ်ား ထိခုိက္ၿပီး စိတ္ဒဏ္ရာရရွိကာ ႐ူးသ ြပ္သ ြားျခင္း၊ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ရ ြာသားမ်ားမွာ အသက္ဆုံးရွဳံးသ ြားသည္အထိညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံခ ဲ့ရသည္။

ဤစာတမ္းအရ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းခံရသူ အရပ္သား ၁၁၇ ဦးတို႔မွာ အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္နာက်င္ ခံစားၾကရၿပီး၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရလည္း ထိခိုက္ပ်က္ယ ြင္းမႈ ရွိခ ဲ့သည္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ တအာင္း ေဒသတ ြင္စစ္ပ ြဲမ်ား ျဖစ္ၿပီးသည့္အခါတိုင္းတ ြင္အစိုးရတပ္မေတာ္သားမ်ားသည္စစ္ပ ြဲ၏ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား၊ ေဒါသမီးမ်ားကို အျပစ္မ ဲ့ ရ ြာသားမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားၿပီး မတရားဖမ္းဆီးျခင္း၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ား၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားကို က်ဴးလ ြန္ခ ဲ့သည္။ ရ ြာသားမ်ားသည္ မည္သည့္ လက္နက္ကိုင္ အဖ ြဲ႔အစည္းကိုမဆုိ အစားအေသာက္မ်ားေပးေဆာင္ရျခင္း၊ အခ ြန္အခမ်ားေပးေဆာင္ရျခင္း၊ ေပၚတာအျဖစ္ ပစၥည္းမ်ား ထမ္းျခင္း၊ လမ္းျပအျဖစ္ေခၚေဆာင္ခံရျခင္းအျပင္ဖမ္းဆီး႐ုိက္ႏွက္ခံရသည္မွာ ယေန႔အခ်ိန္အထိတအာင္း ေဒသတ ြင္ခံစားေနရဆ ဲျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္လည္း လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္မႈ မုဒိန္းက်င့္မႈစသည့္ ျပစ္မႈမ်ားကိုလည္း က်ဴးလ ြန္ခံရေၾကာင္း မိမိတုိ႔ တအာင္းအမ်ိဳးသမီး အဖ ြဲ႔အစည္းမွ ေလ့လာ ေတ ြ႔ရွိခ ဲ့ရသည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္အစိုးရတပ္မေတာ္သည္စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ကင္းလ ြတ္ခ ြင့္ျဖင့္ယေန႔တုိင္က်ဴးလ ြန္ၾကာင္း ေတ ြ႔ရွိရသည္။

“၂၀၁၅ ေရ ြးေကာက္ပ ြဲအၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖ ြဲ႔ခ်ဳပ္ - NLD အစုိးရသစ္လက္ထက္မွာ စစ္ပ ြဲ ေတ ြၿငိမ္းသတ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္ၿပီး အားလုံးပါဝင္တ ဲ့ ႏုိင္ငံေရးေဆ ြးေႏ ြးပ ြဲ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ ဲ့တယ္။ ဒါေပမ ဲ့ လက္ေတ ြ႔မွာ ျဖစ္မလာဘူး။ ျမန္မာျပည္မွာ စစ္တပ္က ယခုအခ်ိန္အထိ ဥပေဒ အထက္မွာရွိေနတယ္။ အစိုးရက တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားတယ္ဆုိရင္ တႏုိင္ငံလုံး စစ္ပ ြဲေတ ြ ရပ္တန္႔ဖို႔ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္ၿပီး ေၾကျငာလုိက္ရင္ ရတယ္။ အခုက က်မတုိ႔ေဒသမွာဆုိရင္ တုိက္ပ ြဲျဖစ္တုိင္း ရ ြာသားေတ ြကိုတုိက္ပ ြဲရ ဲ႕ သားေကာင္အျဖစ္အသုံးခ်ေနတာကို ေတ ြ႔ရတယ္။ စစ္ပ ြဲျဖစ္တုိင္း ရ ြာသားေတ ြကို ၿခိမ္းေျခာက္ ဖမ္းဆီးတယ္၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္တယ္။ ဒါေတ ြက ပဋိပကၡကို ပိုမိုႀကီးထ ြားလာ ေစတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအေျဖမဟုတ္ဘူး ” ဟု မွတ္တမ္းေလ့လာသုံးသပ္သူလိုည္းပိုးငယ္မွ ေျပာၾကားခ ဲ့သည္။

တအာင္းေဒသတ ြင္ယခုအခ်ိန္အထိတုိက္ပ ြဲမ်ား ျပင္းထန္စ ြာ ဆက္လက္ျဖစ္ပ ြါးေနၿပီး တအာင္းျပည္သူလူထု မ်ားမွာ ေနရပ္စ ြန္႔ခ ြါ၍ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ လူ႔အခ ြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၏ သား ေကာင္မ်ားအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ခံစားေနၾကရသည္။ ဤက ဲ့သို႔ လူ႔အခ ြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို အစိုးရမွ အေရးယူေဆာင္ရ ြက္ျခင္းမရွိပါက တပ္မေတာ္သားမ်ားကိုထိုက ဲ့သို႔လူ႔အခ ြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္က်ဴးလ ြန္ေစရန္ ခ ြင့္ျပဳထားသည္ဟု တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖ ြဲ႔အစည္းမွ ယူဆသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖ ြဲ႔အစည္းမွ အစိုးရသစ္အား စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ႏုိင္ငံေတာ္ အျဖစ္သို႔ ဦးေဆာင္လုိပါက နစ္နာသူ ျပည္သူမ်ားအတ ြက္အမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တမွႈရရွိေစရန္အတ ြက္ တာဝန္ယူေျဖရွင္းေဆာင္ရ ြက္ေပးေစလုိသည္။

ထို႔အျပင္ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ လူ႔ေဘာင္သစ္တစ္ခု ေပၚေပါက္လာေစရန္အတ ြက္ ႏုိင္ငံတ ြင္းရွိတုိက္ပ ဲြမ်ား ပထမဦးစ ြာ ရပ္တန္႔ရန္လုိအပ္ၿပီး တုိးခ် ဲ႕အေျခခ်ထားေသာ အစုိးရတပ္ရင္းမ်ားကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းကာ အားလုံးပါဝင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆ ြးေႏ ြးပ ြဲ တစ္ခုဖန္တီးသင့္သည္။ ျပည္သူလူထု မ်ားအတ ြက္ လူ႔အခ ြင့္အေရး အာမခံခ်က္ရွိေစရန္အတ ြက္ ၂၀၀၈ ဖ ြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ ဖ်က္သိမ္းၿပီး၊ လူ႔အခ ြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ကာက ြယ္ႏုိင္သည့္ ဥပေဒမ်ား၊ လူ႔အခ ြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ားကို အေရးယူေဆာင္ရ ြက္ေပးမည့္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခ ြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ယႏၲရားမ်ားကို အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရ ြက္သင့္ေၾကာင္းကိုဤစာတမ္းတ ြင္အေလးေပးေဖာ္ျပထားသည္။

အစီရင္ခံစာအျပည့္အစုံကုိဖတ္ရွဳ႕လိုပါက (www.palaungwomen.com) အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတ ြင္သ ြား ေရာက္ဖတ္ရွဳ႕ရယူႏိုင္ပါသည္။

ဆက္သ ြယ္ရန္

လုိည္းပိုးငယ္ - ၀၉ ၇၃၀၆၃၀၁၇

ဒီဒီပိုးက်ိန္     - ၀၉၆၇၁၈၂၁၈

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...