အစိုးရတပ္မေတာ္မွလက္နက္ႀကီးရမ္းပစ္မႈေၾကာင္႔ေဒသခံျပည္သူတစ္ဦးထိ

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 41


ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း နမ္႔ခမ္းၿမိဳ႔တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ေသာ အစိုးရတပ္မေတာ္မွ ၂၀၁၇ ဇန္နာ၀ါရီ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္လက္နက္ႀကီးရမ္းပစ္ရာမွ မန္လုံေဒသခံအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးထိသည္ဟုသိရသည္။ အစိုးရတပ္မေတာ္သည္ ဖာလင္ရြာအတြင္းမွာ တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ရွိေနသည္ကို သံသယရွိေသာေၾကာင္႔ပစ္ခတ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုေဒသခံရြာသားမ်ားကေျပာၾကသည္။


ထိုသုိ႔ပစ္ခတ္ေသာလက္နက္ႀကီးသည္ ဖာလင္ရြာထိမေရာက္ဘဲ မန္လုံရြာအျပင္ဘက္တြင္က်ကာ လက္ဖက္ၿခံေပါက္ေနေသာေဒသခံအမ်ဳိးသမီတစ္ဦးထိၿပီးဒဏ္ရာရခဲ႔သည္။ ထိုအမ်ဳိးသမီးသည္ ေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္တြင္မိဘ၏္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာလက္ဖက္ လုပ္ငန္းကိုကူညီလုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္။ 
ေဒသခံမ်ား၏ေျပာျပခ်က္အရ “ လြင္အင္အမကေက်ာင္းဆရာမလုပ္တယ္။ အဲေန႔က စေနေန႔က်တယ္။ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ဆိုေတာ႔လက္ဖက္ၿခံသြားေပါက္တယ္။ ၿခံထဲမွာလက္နက္ႀကီးကေျမႀကီးမွာက်တယ္။ သူ႔အစကက်မႏွာေခါင္းမွာလာထိတယ္လို႔” ေျပာျပသည္။
နမ္႔ခမ္းၿမိဳ႔နယ္အနားတစ္၀ိုက္ရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္မွသြားလာလွဳပ္ရွားကာ ေဒသခံရြာသားမ်ား၏လုံၿခဳံေရးစိုးရိမ္ေနရသည္ဟုေဒသခံရြာသားမ်ားထံမွသိရသည္။

 

မွတ္တမ္းႏွင္႔ သုေတသနဌါန
တအာင္းအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္း

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...