ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ လက္နက္ခဲယမ္းေတြ႕ရွိၿပီး ရြာခံမ်ားအား ဖမ္းဆီး

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 111

ဇူလိုင္လ၊ ၂၁၊ ၂၀၁၇

ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ ၈၈ မွ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ မန္စပ္ရြာတြင္းသုိ႔ 
၀င္ေရာက္ၿပီး ေနအိမ္မ်ား လိုက္လံရွာေဖြရာ အိမ္တအိမ္တြင္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ေတြ႔ရွိေသာေၾကာင့္ အိမ္ရွင္အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလး (၂)ဦး အပါအ၀င္ ရပ္ရြာလူႀကီး (၃) ဦးအား တပ္မေတာ္မွ ဖမ္းဆီးၿပီး နမ့္ခမ္းရဲစခန္းသို႔ လႊဲေျပာင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားသည္ နမ့္ခမ္းရဲစခန္းတြင္ ထိန္းသိမ္းခံထားရၿပီး ေနာက္ဆက္တဲြျဖစ္စဥ္မွာ မသိရေသးေပ။

ထုိျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ နမ့္စိပ္ရြာသို႔ ထပ္မံသြားေရာက္ၿပီး ေသာ့ခတ္ထားေသာေနအိမ္မ်ား ၀င္ေရာက္ရွာေဖြၿပီး ရြာသား (၂) ဦးအား ဖမ္းဆီးခဲ့သည့္အျပင္ လက္၀တ္ရတနာ တခ်ဳိ႕လည္း သိမ္းယူခဲ့သည္။ ညေန ၇ နာရီတြင္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူ ႏွစ္ဦးထဲမွ ေက်ာင္းဆရာမ ျဖစ္သူအား ျပန္လည္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

 

မွတ္တမ္းႏွင့္သုေတသနဌာန
တအာင္းအမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔အစည္း

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...