ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ(၈၈)မွ ရြာသား ၃ဦးအား ဖမ္းဆီးရိုက္ႏွက္

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 19

ႏို၀င္ဘာ၂၁၊ ၂၀၁၇

ႏို၀င္ဘာ ၁၅ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀:၃၀အခ်ိန္ မီးေသြးဖုတ္ၿပီး ျပန္လာသည့္ ရြာသား ၃ဦးအား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ ၈၈မွ တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္တပ္သားမ်ားဟု သံသယျဖစ္ကာ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ ရိုက္ႏွက္ခဲ့သည္။

 

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသည့္ နမ့္ခမ္းျမို ့နယ္ ေကာင္းေခရြာသား ၂ဦးျဖစ္သူ မိုင္းအိုက္ႏိုင္ ၂၆ႏွစ္၊ ဦးအိုက္ၾကာေအာင္ ၄၃ႏွစ္ ႏွင့္ နမ့္ဆရီးရြာသားျဖစ္သူ မိုင္းလူမ္ဆာ ၃၂ႏွစ္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ရြာသားမ်ားေျပာျပခ်က္အရ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ ၈၈ မ မီးေသြးဖုတ္ၿပီး ရြာျပန္လာသည့္ ရြာသား၃ဦးကို စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္း ျပဳလုပ္ကာ ၀ါးလိုင္ျပည္သူ႕စစ္စခန္းတြင္ ၂ညႏွင့္ ၃ရက္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့ၿပီး ရိုက္ႏွက္ခဲ့သည္။ ၃ရက္ေန႔ေျမာက္တြင္ တပ္စခန္းမွ ေကာင္းေခရြာဥကၠဌထံ ဖုန္းဆက္ၿပီး ရြာသားမွန္ကန္ေၾကာင္းေထာက္ခံခိုင္းၿပီး ေကာင္းေခရြာသား ၂ဦးအား ျပန္လည္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ နမ့္ဆရီးရြာသားကိုမူ ဆက္လက္ဖမ္းဆီးထားဆဲျဖစ္သည္။

ရြာဥကၠဌ ေျပာျပသည္မွာ “ တပ္ေတြအေနနဲ႔ ေနာင္အခါ ဘယ္သူ႔ကိုပဲဖမ္းဖမ္း စစ္ေမးတဲ့အခါ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ပဲ ေမးျမန္းေစခ်င္တယ္။ ရြာသားေတြကို အခုလို ရိုက္ႏွက္တာေတြ မလုပ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုခ်င္တယ္”ဟု ေျပာျပသည္။

 

မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသနဌာန
တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္း

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...