တအာင္းေဒသတ ြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ စနစ္တက် စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလ ြန္ေနျခင္းအေပၚ တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖ ြဲ႔အစည္း၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 155

ေန႔စ ြဲ။ ။ ၂၇ ဇ ြန္လ၊ ၂၀၁၆

မတ္လ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ မတ္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အတ ြင္းတ ြင္ တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖ ြဲ႔အစည္း၏ စစ္တမ္း ေကာက္ယူ ေလ့လာေတ ြ႕ရွိခ်က္အရ တအာင္းေဒသတ ြင္ စစ္ပ ြဲမ်ား ပဋိပကၡအတ ြင္း ျမန္မာအစိုးရ တပ္မ ေတာ္မွ က်ဴးလ ြန္ေနသည့္ လူ႔အခ ြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို က်ဴးလ ြန္ေနေၾကာင္းကို ယေန႔ထုတ္ျပန္ေသာ ဤစာတမ္းတ ြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Read more: တအာင္းေဒသတ ြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ စနစ္တက် စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလ ြန္ေနျခင္းအေပၚ တအာင္းအမ်ိဳးသမီးအဖ...

စြန္ဟတ္ရြာရွိ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ - RCSS/SSA မွ တအာင္းေက်းရြာသား (၉)ဦးအား ထပ္မံဖမ္းဆီးျခင္း

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 153

၂ရက္၊ ဇြန္လ၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္

 

၁၀ ရက္၊ ဇြန္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မန္တုံၿမိဳ႕နယ္၊ စြန္ဟတ္ရြာတြင္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ - RCSS/SSA မွ တအာင္းေက်းရြာသား (၉)ဦးကို ထပ္မံ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

Read more: စြန္ဟတ္ရြာရွိ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ - RCSS/SSA မွ တအာင္းေက်းရြာသား (၉)ဦးအား...

အစုိးရတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း (၃၂၄) ႏွင္႔ ပန္းေဆးျပည္႔သူ႔စစ္အဖြဲ႔တို႔ပူေပါင္းၿပီးအျပစ္မရွိေသာ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားကိုအၾကမ္းဖက္ရုိက္ႏွိက္ျခင္းႏွင့္ အတင္းအဓၶမပစၥည္းမ်ားသိမ္းယူျခင္း

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 111

 

ရွမ္းျပည္္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊မူဆယ္ခရုိင္ ၊ နမ္႔ခမ္းၿမိဳ႔နယ္ ေစကင္းေက်းရြာတြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္ ႏွင္႔ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္တို႔သည္ ၂၃ရက္ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ၀င္ေရာက္လာၿပီးအျပစ္မဲ႔ ေက်းရြာ သူ၊ ေက်းရြာသားမ်ားကို ဖမ္းဆီးရုိက္ႏွက္ျခင္း၊ႀကိဳးတုတ္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး စစ္ေဆး ေမးျမန္းျခင္း ၊အတင္းအဓၶမ်ပစၥည္းလုယူျခင္းျခင္းစသျဖင္႔ အၾကမ္းဖက္ မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။

Read more: အစုိးရတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း (၃၂၄) ႏွင္႔ ပန္းေဆးျပည္႔သူ႔စစ္အဖြဲ႔တို႔ပူေပါင္းၿပီးအျပစ္မရွိေသာ ေဒသခံ...

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...