စက္တင္ဘာလ ၁၂၊ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ လြယ္ေမာက္ေက်းရြာ၊ မိုုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးအုုိက္ညီအား တအာင္း(ပေလာင္) လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္မွ ရိုုက္ႏွက္ စစ္ေဆးျခင္း

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 91

စက္တင္ဘာလ၁၂ရက္၂၀၁၅ခုုႏွစ္တြင္မုုိးမိတ္ၿမိဳ႕ေနဦးအုုိက္ညီသည္မန္တုုံမွမုုိးမိတ္သိုု႔အျပန္လြယ္ေမာက္ေက်းရြာ၊မုုိးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ညေန - နာရီခန္႔တြင္  တအာင္း(ပေလာင္) လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္မွမူးယစ္ေဆး၀ါးပါ၊မပါစစ္ေဆးေမးျမန္းၿပီးတစ္ညတာဖမ္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ထိုုသိုု႔စစ္ေဆးရာတြင္ဦးအိုုက္ညီမွေရာ့က်ေနာ့္လြယ္အိတ္ကိုုစစ္ပါဘိန္းတစ္အိတ္လုုံးပါတယ္ဆုုိေတာဟုု (စကားအေျပာမွား) ဆုုိၿပီးလြယ္အိတ္ကိုတအာင္း(ပေလာင္) လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္အရာရွိအားတုုိက္ရိုုက္ေပးလိုုက္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ထုုိအရာရွိအားမထီေလးစားလုုပ္သည္ဟုုစြပ္စြဲကာစတင္ရိုုက္ႏွက္ၿပီးဖမ္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

Read more: စက္တင္ဘာလ ၁၂၊ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ လြယ္ေမာက္ေက်းရြာ၊ မိုုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးအုုိက္ညီအား တအာင္း(ပေလာင္)...

အစိုုးရတပ္မေတာ္တပ္ရင္း၁၃၀ႏွင့္(၃၂၄) မွ မန္တုုံၿမိဳ႕နယ္၊ဟာင္ကန္အုုပ္စုု၊ပန္ကန္းရြာသားအားဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္းႏွင့္သတ္ျဖတ္ျခင္း

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 130

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ေက်ာက္မဲခရိုင္၊ မန္တုံၿမိဳ႕နယ္၊ ေဟာင္ကန္အုပ္စု၊ ပန္ကန္းရြာတြင္ ျမန္မာ တပ္မေတာ္တပ္ရင္း(၁၃၀)ႏွင့္ (၃၂၄)တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ ရြာသားႏွစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားၿပီး က်န္တစ္ဦးမွာ က်ည္ဆံထိမွန္၍ ေသဆုံးခဲ့သည္။ နစ္နာသူမ်ား ျဖစ္သူ မိုင္းအညမ္းေအာင္၊ မိုင္းအိုက္လိတ္၊ တားက်ရိ စုစုေပါင္း (၃) ဦးျဖစ္သည္။

Read more: အစိုုးရတပ္မေတာ္တပ္ရင္း၁၃၀ႏွင့္(၃၂၄) မွ...

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ ေမာ္ေတာင္းလုံ/ မန္ဟန္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ရြာသားတို႔အား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြား

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 88

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ခရိုင္ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ ေမာ္ေတာင္းလုံေက်းရြာရွိ ရြာသား (၈) ဦးကို ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ခလရ (၄၅) ကြတ္ခိုင္တပ္ရင္းမွ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ည ၈ နာရီခြဲ ၀န္းက်င္တြင္ အေၾကာင္းျပခ်က္ မရွိဘဲ မူဆယ္ဘက္သို႔ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။

Read more: ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ ေမာ္ေတာင္းလုံ/ မန္ဟန္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ရြာသားတို႔အား...

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...