မူဆယ္ေဒသခံတစ္ဦးမွ ေျပာင္းဖူးၿခံအတြင္း အလုပ္လုပ္စဥ္ မိုင္းနင္းမိ

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 247

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမူဆယ္ခရိုင္၊မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ေမာ္ေတာင္းရြာေနတားလိႈင္ဟိန္း (၆၀)ႏွစ္သည္ေအာက္တိုဘာ၁၇ရက္နံနက္:၃၀အခ်ိန္မန္ဟန္ရြာႏွင့္မန္ကန္ရြာၾကားရွိသူ၏ေျပာင္းဖူးျခံတြင္ေျပာင္းဖူး ေျခြစဥ္မွာမိုင္းနင္းမိသည့္အတြက္ညာေျခေထာက္တဖက္ဆုံးရွံဳးသည့္အျပင္ခႏၵာကိုယ္တစ္ခုလုံးတြင္  ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္စြာရရွိခဲ့သည္။

Read more: မူဆယ္ေဒသခံတစ္ဦးမွ ေျပာင္းဖူးၿခံအတြင္း အလုပ္လုပ္စဥ္ မိုင္းနင္းမိ

မိုုးလုုံေက်းရြာမွ ရြာသားမ်ားအား အတင္းအဓမၼေပၚတာအျဖစ္ အစိုုးရတပ္ တပ္မ ၇၇ မွ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္း။

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 182

မိုုးလုုံေက်းရြာမွ ရြာသားမ်ားအား အတင္းအဓမၼေပၚတာအျဖစ္ အစိုုးရတပ္ တပ္မ ၇၇ မွ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္း။

 

မိုုးလုုံေက်းရြာ၊ မိုုးလုုံအုုပ္စုု၊ မန္တုုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဗိုုလ္ႀကီးသန္းထုုိက္ေက်ာ္ ဦးေဆာင္ေသာ တပ္မ ၇၇ မွ မုုိးလုုံေက်းရြာ(အထက္ရြာ) ရွိ ရြာသားမ်ားကိုု ေပၚတာအျဖစ္ ၁၂ ရက္ ေအာက္တုုိဘာလ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ အတင္းအဓမၼ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ခဲ့သည္။

 ထုုိသိုု႔မုိးလုုံ (အထက္ရြာမွ ေအာက္ရြာ)သိုု႔  ေခၚေဆာင္သြားရာလမ္းတြင္ ညေန ၃ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္  တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္-TNLA ႏွင့္ ထိပ္တုုိက္ေတြ႔ ဆုုံၿပီး တုုိက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ရြာသားေလးဦးမွ အျပင္းအထန္ဒဏ္ရာရရွိၿပီး မန္တုုံၿမိဳ႕ရွိ ေဆးရုုံတြင္ ေဆးကုုသေနရပါသည္။ မုုိးလုုံးေက်းရြာရွိ ရြာသား ၂၄ ေယာက္အား တပ္မ(၇၇)မွ စစ္သား ၂ ေယာက္ၾကားတြင္ ရြာသားတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ ၾကားညွပ္ထည့္ၿပီး ပစၥည္းမ်ား ထမ္းခုုိင္းခဲ့သည္။

Read more: မိုုးလုုံေက်းရြာမွ ရြာသားမ်ားအား အတင္းအဓမၼေပၚတာအျဖစ္ အစိုုးရတပ္ တပ္မ ၇၇ မွ...

စက္တင္ဘာလ ၁၂၊ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ လြယ္ေမာက္ေက်းရြာ၊ မိုုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးအုုိက္ညီအား တအာင္း(ပေလာင္) လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္မွ ရိုုက္ႏွက္ စစ္ေဆးျခင္း

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 127

စက္တင္ဘာလ၁၂ရက္၂၀၁၅ခုုႏွစ္တြင္မုုိးမိတ္ၿမိဳ႕ေနဦးအုုိက္ညီသည္မန္တုုံမွမုုိးမိတ္သိုု႔အျပန္လြယ္ေမာက္ေက်းရြာ၊မုုိးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ညေန - နာရီခန္႔တြင္  တအာင္း(ပေလာင္) လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္မွမူးယစ္ေဆး၀ါးပါ၊မပါစစ္ေဆးေမးျမန္းၿပီးတစ္ညတာဖမ္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ထိုုသိုု႔စစ္ေဆးရာတြင္ဦးအိုုက္ညီမွေရာ့က်ေနာ့္လြယ္အိတ္ကိုုစစ္ပါဘိန္းတစ္အိတ္လုုံးပါတယ္ဆုုိေတာဟုု (စကားအေျပာမွား) ဆုုိၿပီးလြယ္အိတ္ကိုတအာင္း(ပေလာင္) လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္အရာရွိအားတုုိက္ရိုုက္ေပးလိုုက္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ထုုိအရာရွိအားမထီေလးစားလုုပ္သည္ဟုုစြပ္စြဲကာစတင္ရိုုက္ႏွက္ၿပီးဖမ္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

Read more: စက္တင္ဘာလ ၁၂၊ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ လြယ္ေမာက္ေက်းရြာ၊ မိုုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးအုုိက္ညီအား တအာင္း(ပေလာင္)...

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...