ျမန္မာတပ္မေတာ္မွ ဖဒဲန္ရြာအတြင္းဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီးၿပီး ရြာသားတစ္ဦးကိုဖမ္းဆီး

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 363

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ မူဆယ္ခရုိင္ ၊ နမ့္ခမ္းျမိဳ႕နယ္ ၊ ဆိုင္ေတာင္၊ မန္ကန္ ၊ ဖာဒဲန္ေက်းရြာမ်ားတြင္ ယေန့ ေမ ၁၃ ရက္ေန့ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္တြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ ခလရ ( ၃၀၁) ၊ တပ္မ (၈၈) တုုိ႔သည္ ရပ္ရြာ အတြင္း၀င္လာျပီး အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိပဲ ရြာသားမ်ားအား ေသာင္းက်န္းစစ္ေဆး ေမးျမန္းျပီး အိမ္အတြင္းရွိပစၥည္းမ်ားကို ရုိက္ခ်ိဳးဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး ဖာဒဲန္ရြာသားတစ္ဦးကိုုလည္း ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားပါသည္။

Read more: ျမန္မာတပ္မေတာ္မွ ဖဒဲန္ရြာအတြင္းဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီးၿပီး ရြာသားတစ္ဦးကိုဖမ္းဆီး

စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အေပၚေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးသက္ေရာက္မွဳ ရွိေန

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 361

တအာင္း (ပေလာင္)လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA)မွ ပန္ခါးအထက္ ၀ါးလိုင္း ျပည့္သူ့စစ္ ကို လက္နက္ဖ်က္သိမ္းျပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း ပန္းေဆးေက်ာ္ျမင့္ လက္ ေအာက္ခံ ပန္ခါးအထက္မွာေန ထိုင္တဲ့တ ရုတ္လီေရွာ ၀ါးလိုင္းျပည္သူစစ္က ေဒသ ခံျပည္သူအသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းလုပ္ကိုင္စားေသာက္သည့့္ မီးေသြးဖုတ္လုပ္ငန္းကို လိုက္လံၿပီး မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးေနပါသည္။

Read more: စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အေပၚေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးသက္ေရာက္မွဳ ရွိေန

ခလရ (၄၂၄) ႏွင့္ TNLA တို႕ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အိုးအိမ္အခ်ိဳ႕ပ်က္စီး

Print
Category: News
Published Date
Written by Admin Hits: 416

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ မာန္ေအာင္ေက်းရြာအတြင္းတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ ခလရ (၄၂၄) ႏွင့္ တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတေ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္တုုိ႔မွ အျပန္အလွန္ တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ တအာင္းမိဘျပည္သူလူထုမ်ား၏ အိုုးအိမ္မ်ား ပ်က္စီး

Read more: ခလရ (၄၂၄) ႏွင့္ TNLA တို႕ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အိုးအိမ္အခ်ိဳ႕ပ်က္စီး

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...