တအာင္း(ပေလာင္) ေတာင္ပိုင္နယ္ ေစာ္ဘြားမ်ား

တအာင္း (ပေလာင္)ေတာင္ပုိင္နယ္ကုိ အစဥ္အဆက္ ရုိးရာမပ်က္ အုပ္ခ်ဳပ္လာေသာ ေစာ္ဘြားမ်ားအနက္၊ ပုဂံေခတ္က အုပ္ခ်ဳပ္လာေသာ ေစာ္ဘြားမ်ားကုိ မသိရေသာ္လည္း မုဆုိးဆက္ အေလာင္း မင္းတရား လက္ထက္ေတာ္မွ၍ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပုိင္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုသမတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အထိ အစဥ္အဆက္ ရုိးရာမပ်က္ အုပ္ခ်ဳပ္လာေသာေစာ္ဘြားမ်ားမွာ -

Read more...

ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေစာ္ဘြားမ်ား သမိုင္းအဆက္ဆက္

တအာင္း(ပေလာင္)လူမ်ိဳးတုိ႔သည္ အဦးအစ၌ အိႏိၵယျပည္ေျမာက္ပိုင္း မစ်ၨိမေဒသက သမၼတိုင္းတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ လူဦးေရမ်ားျပားလာေသာအခါ အုပ္စုလိုက္ဖြဲ႔ကာ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာသို႔ လိုက္လံရွာေဖြ၍ မြန္ဂိုကုန္းျမင့္ ေဒသမွတဆင့္ မရုတ္ျပည္ယူနန္ရွိ မွိဳင္ေမာ၀္ေခၚ (ေရြသြားႏိုင္ငံ)သို႔ ေရာက္ရွိေနထိုင္ၾကသည္။ ေရွးက တန္းမင္းဆက္ဘီစီ (၆၁၈-၉၀၇) လက္ထက္တြင္ ေရြလီ ျမစ္၀ွမ္းေဒသကို ခ်င္ခ်ီ(သို႔) ေရြသြားႏိုင္ငံ(သို႔) မွိဳင္ေမာ၀္ ေဒသဟု ေခၚဆိုစမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

Read more...

ပေလာင္စာေပ သမိုင္းအက်ဥ္း

ေရွးယခင္က ပေလာင္တို႔သည္ ယြန္းပါဠိစာႏွင့္ ရွမ္းယြန္းစာကို အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းမ်ားတြင္ ရွမ္းစာေပကို အသုံးျပဳလာၾကသည္။ ပထမဦးဆုံးပေလာင္စာေပးျဖစ္ထြန္းေစရန္ၾကိဳးပမ္းခဲ့သူမ်ား အေမရိကန္သူ မစၥမကၠလင္းဆိုသူ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သည္။ ဥေရာပဗ်ည္းအကၡရာကို အေျခခံ၍ ၁၉၁၂ ခုႏွစ္တြင္တည္ထြင္ေပးခဲ့ သည္။ ၁၉၃၁-ခုႏွစ္တြင္ Mas. LesLie Milne က အဂၤလိ္ပ္-ပေလာင္/ပေလာင္-အဂၤလိပ္ အဘိဓါန္ႏွင့္ ပေလာင္သဒၵါက်မ္းကို ျပဳစုေပးခဲ့ပါသည္။ ၁၉၂၄ -ခုႏွစ္တြင္ The Study of the Palaung of the Shan State ကို ျပဳစုေပးထားခဲ့သည္။

Read more...

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...