မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္
၁၉၆၂-၂ဝဝ၂
၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား


ရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ပ ေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

    ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ပင္မအဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၊ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မ ေတာ္က နဝတ၊ နအဖႏွင့္ မလြဲမေရွာင္သာေသာ အေျခအေနေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျပဳခဲ့ရပါသည္။ ယင္းအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာ တူညီခ်က္အေပၚ စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာျဖစ္ေၾကာင္း ျပတ္သားစြာကန္႔ကြက္ခဲ့ၿပီး၊ စစ္မွန္ေသာျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္း ခြင့္ရရွိေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရးအတြက္ ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္လာခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။

    ထို႔ေၾကာင့္ ရဲေဘာ္မိုင္းအိုက္ပန္း အပါအဝင္ မာနယ္ပေလာတြင္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးအေပၚ သေဘာမတူလက္မခံသည့္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား၊ တပ္ေပါင္းစုကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းၿပီး ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ ေရး  တပ္ဦးကိုဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး တပ္ဦး၏ဗဟိုေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ ပါဝင္လႈပ္ရွားလာခဲ့ပါသည္။

    ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္လ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး၏ ပထမႀကိမ္ညီလာခံတြင္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ အသစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းၿပီး ရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းအား တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္တာဝန္ေပးအပ္ခံခဲ့ရပါသည္။

    ထို႔ျပင္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ျပည္တြင္းရွိ ပေလာင္လူငယ္မ်ားကို စည္းရုံးကာ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမတြင္ ပေလာင္လူငယ္ႏွင့္ ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရုံး ေပၚေပါက္လာေစရန္ အဓိကဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းတည္ေထာင္ခဲ့သူ ပေလာင္အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

    ရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁ရက္ေန႔တြင္ ၄င္း၏ေျမေအာက္လုပ္ငန္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနခ်ိန္ အတြင္း ျမဝတီၿမိဳ႔ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ဂိတ္အနီး၌ နအဖစစ္ေထာက္လွမ္းေရး၏ ဖမ္းဆီးျခင္းကိုခံခဲ့ရပါသည္။ ထို႔ေနာက္ မြန္ျပည္နယ္ရွိေမာ္လ ၿမိဳင္ကက်ဥ္းေထာင္တြင္ နအဖ ထုပ္ျပန္ေသာ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒ ၁၇/၁ အရေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ျဖင့္ အျပစ္ေပးစီရင္ျခင္းကိုခံခဲ့ရပါ သည္။ ရဲေဘာ္မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ဖမ္းဆီးခံရစဥ္တြင္ က်န္းမာေရးအေျခအေန ေကာင္းမြန္လွ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ဇူလိုင္ လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ေရဖ်ဥ္းေရာဂါျဖင့္ ရုတ္တရက္ေသဆံုးသြားေၾကာင္း ေမာ္လၿမိဳင္အက်ဥ္းေထာင္ အာဏာပိုင္မ်ားက ၄င္း၏မိသားစုထံ အေၾကာင္းၾကားစာပို႔ခဲ့သည္။

    ယခုကဲ့သို႔ မိုင္းအိုက္ပန္း ရုတ္တရက္ေသဆံုးရျခင္းသည္ နအဖ ၏အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ စားဝတ္ေနေရး ခ်ဳိ႔တဲ့မႈ၊ ၾကမ္းတမ္းေသာ စစ္ေဆးေမးျမန္း ႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ ဖ်ားနာေနခ်ိန္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာေသာ ထိုက္သင့္သည့္ ေဆးကုသမႈ မရရွိျခင္းေၾကာင္းသာလွ်င္ ျဖစ္သည္ဟု ျပည္ပေရာက္ ပေလာင္လူငယ္မ်ားက ေလးနက္စြာ ယံုၾကည္ထားပါသည္။

    ဤသို႔ေတာ္လွန္ေရးတာဝန္မ်ားကို စြမ္းစြမ္းတမံ ထမ္းေဆာင္ေနခ်ိန္အတြင္း နအဖလက္ထဲတြင္ က်ဆံုးခဲ့ရျခင္းသည္ ပေလာင္တစ္ မ်ဳိးသားလံုးအတြက္ အလြန္ႀကီးမားေသာ ဆံုးရႈံးမႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္သာမက ျမန္မာျပည္ဒီမိုကေရစီ လိုလားေသာ ျပည္သူတရပ္လံုးအတြက္ပါ ဆံုးရႈံးမႈတရပ္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းက်ဆံုးမႈအတြက္ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦးမွ ရဲေဘာ္မ်ား၊ ဇာတိေျမမွ ပေလာင္အမ်ဳိးသားမ်ားအားလံုးႏွင့္တကြ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ရဲေဘာ္မိတ္ေဆြ အေပါင္းက ႏွေျမာတသကာ အထူးဝမ္းနည္း ေၾကကြဲရပါသည္။ ထို႔ျပင္ မိုင္းအိုက္ပန္း၏ ေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားႏွင့္ အတူ ဦးလည္မသုန္ တက္ၾကြစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈမ်ားကိုလည္း မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။
   
ရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းအား ေလးစားဂုဏ္ျပဳ ဦးညြတ္လွ်က္။
ရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္း ေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစ။

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...