ပေလာင္စာေပ သမိုင္းအက်ဥ္း

ေရွးယခင္က ပေလာင္တို႔သည္ ယြန္းပါဠိစာႏွင့္ ရွမ္းယြန္းစာကို အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းမ်ားတြင္ ရွမ္းစာေပကို အသုံးျပဳလာၾကသည္။ ပထမဦးဆုံးပေလာင္စာေပးျဖစ္ထြန္းေစရန္ၾကိဳးပမ္းခဲ့သူမ်ား အေမရိကန္သူ မစၥမကၠလင္းဆိုသူ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သည္။ ဥေရာပဗ်ည္းအကၡရာကို အေျခခံ၍ ၁၉၁၂ ခုႏွစ္တြင္တည္ထြင္ေပးခဲ့ သည္။ ၁၉၃၁-ခုႏွစ္တြင္ Mas. LesLie Milne က အဂၤလိ္ပ္-ပေလာင္/ပေလာင္-အဂၤလိပ္ အဘိဓါန္ႏွင့္ ပေလာင္သဒၵါက်မ္းကို ျပဳစုေပးခဲ့ပါသည္။ ၁၉၂၄ -ခုႏွစ္တြင္ The Study of the Palaung of the Shan State ကို ျပဳစုေပးထားခဲ့သည္။

ျပဳစုသူ ပုဂိဳလ္မ်ား၏ အမည္စာရင္း

စဥ္

စာျပဳပုဂိဳလ္ အမည္

လူမ်ိဳး

အသုံးျပဳသည့္ အကၡရာ

၁။

မစၥမကၠလင္း

အေမရိကန္

ေရာမ အကၡရာ (၁၉၁၂)

၂။

ဦးဆန္သီရိ

ပေလာင္

မြန္-ျမန္မာ အကၡရာ (၁၉၁၈) အကၡရာ တစ္ခုတိုး

၃။

ဦးခြန္ဆန္ေဒ၀ါ

ပေလာင္

ရွမ္း-ယြန္း အကၡရာ (၁၉၁၂)

၄။

ဦးစာဂရ (ေစာ္ဘြားစာေရးႀကီး)

ရွမ္း

ရွမ္း-ျမန္မာ အကၡရာ (၁၉၂၆)

၅။

ဦးေပါစံ (ေရြတံဆိပ္ဆုရ)

ပေလာင္

မြန္-ျမန္မာ အကၡရာ (၁၉၅၅)

၆။

ဦးေက်ာ္စိန္

ပေလာင္

မြန္-ျမန္မာ အကၡရာ (၁၉၅၅)

၇။

ဦးေက်ာ္ဟန္

ပေလာင္

မြန္-ျမန္မာ အကၡရာ (၁၉၅၂)

၈။

အသွ်င္ာ၀စၾကာ

 

ယိုးဒယား အကၡရာ (၁၉၅၄)

၉။

အသွ်င္နႏၵိယ

ယိုးဒယား

ယိုးဒယား အကၡရာ (၁၉၅၄)

၁၀

အသွ်င္က႑ိတ (ရဟန္း)

ပေလာင္

ယုိးဒယား အကၡရာ (၁၉၅၄)

၁၁။

အသွ်င္နာရေသန (ရဟန္း)

ပေလာင္

ရွမ္းအကၡရာ (၁၉၅၄)

၁၂။

ဦးသန္းေမာင္ (နမ့္ခမ္း)

ပေလာင္

မြန္-ျမန္မာ အကၡရာ (၁၉၅၄)

၁၃။

အသွ်င္နႏၵာစရိယ (ရဟန္း)

ပေလာင္

ရွမ္းအကၡရာ (၁၉၅၄)

၁၄။

အသွ်င္ပညာ၀ံသ (ရဟန္း)

ပေလာင္

ယြန္းအကၡရာ (၁၉၅၄)

၁၅။

ဦးေဒ၀ါ

ပေလာင္

ရွမ္းအကၡရာ (၁၉၅၄)

 

ပေလာင္စာေပသမိုင္းအက်ဥ္း

၁၉၆၅-ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ဦးစီးအဖြဲ႔ ဥကၠဌႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား နမ့္ဆန္ေရာက္လာျပီး ေတာင္ပိုင္နယ္၊ပေလာင္စာမူ အဖြဲ႔ဖြဲ႔ရန္ ေမတာၱရပ္ခံ ခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ဦးစီအဖ႔ြဲက ေအာက္ပါအဖြဲ့ကို ၁၉၆၇-ခုဇူလိုင္၁၇ရက္တြင္ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည္။

ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ေဇာ -  ရွမ္းျပည္နယ္ဦးစီးအဖြဲ့ ယဥ္ေက်းမွဳတာ၀န္ခံ

အတြင္းေရးမွဴး ဦးစစ္ခြန္ဆန္ - ယဥ္ေက်းမွဳဌာနမွဴး

အဖြဲ့၀င္မ်ား

စဥ္

အမည္

ေနရပ္ လိပ္စာ

၁။

ဦးနာဂေသန (ဂိုဏ္းေထာက္ဆရာေတာ္)

နမ့္ဆန္

၂။

ဦးေနမိႏၵ  (ရဟန္း)

နမ့္ဆန္

၃။

ဦးေပၚစံ

ကယားလမ္းေက်းရြာ နမ့္ဆန္

၄။

ဦးေက်ာ္ဟန္

မန္စိုက္ေက်းရြာ နမ့္ဆန္

၅။

ဦေဒ၀ါ

နမ့္ဆန္

၆။

ဦးဣႏၵက

နမ့္ဆန္

၇။

ဦးေအာင္ထြန္း (ေရးရာမွဴး)

မိုးမိတ္

၈။

ဦးေနမိႏၵ

ေက်ာက္မဲ

၉။

ဦးစံဖိုး

သီေပါ

၁၀။

ဦးသုနႏၵာ

မိုးမိတ္

၁၁။

ဦပညာ၀ံသ

ကြမ္းလုံခရိုင္ ဟိုပန္

၁၂။

ဦးနႏၵာ

နမ့္ခမ္း

၁၃။

ဦးသန္းေမာင္

နမ့္ခမ္း

၁၄။

ဦးးစ၀္ခူး

လြယ္လင္ခရိုင္ မိုင္းကိုင္း

၁၅။

ဦးခ်စ္ထြန္း

လြယ္လင္ခရိုင္ မိုင္းကိုင္း

၁၆။

ဦးနိကၡမၼ

ကေလာ

၁၇။

ဦးစိတၱ

ကေလာ

၁၈။

ဦးအဆန္မာအင္

က်ိဳင္းတုံ

၁၉။

ဦးခမ္းလွိဳင္

တိုင္းပညာ၀န္ရွမ္းျပည္ပညာေရးမွဴး        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဤအဖြဲ႔သည္ ၁၉၆၇ -ခုဇူလိုင္လ (၃၁)ရက္မွ ၾသဂုတ္လ (၄)ရက္ေန႔အထိ ပထမအၾကိမ္ အစည္းအေ၀း က်င္းပျပီး ၁၉၆၈ ဇႏၷ၀ါရီလ(၈)ရက္မွ (၉)ရက္အထိ ဒုတိယအၾကိမ္ အစည္းအေ၀းက်င္းပကာ ေအာက္ပါ ပေလာင္စာမူကို တင္ျပၾကသည္။

(က)မြန္ျမန္မာအကၡရာ(၁)ဦးေပၚစံ
(၂)ဦးေက်ာ္စိန္
(ခ)ရွမ္းအကၡရာ(၁)ဦးနာဂေသနာ
(၂)ဦးနႏၵာစရိယ
(ဂ)ယြန္းအကၡရာ(၁)ဦးနိကၡမၼ
(ဃ)ေျမာက္ပိုင္ရွမ္းစာမူသစ္(၁)ဦးသန္းေမာင္

သို့ေသာ္အထေျမာက္ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။
ရန္ကုန္-မႏၱေလးတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ တအာင္းေက်ာင္းသူ/ သားမ်ားၾကိဳးစား အား ထုတ္မွဳ၊ နယ္ခံတအာင္းစာေပ တမူ တည္း ျဖစ္ေျမာက္ေစလိုေသာ ဆႏၵျပင္းျပမွဳေၾကာင့္ နမ့္ဆန္ ၊နမ့္ခမ္း၊ ကြတ္ခိုင္၊ မူဆယ္၊ လားရွႈိး၊ သီေပါ၊ ေက်ာက္မဲ၊ေတာင္ၾကီး၊ ကေလာ၊ မိုးကုတ္၊ မႏၱေလး၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ပေလာင္ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳ ဗဟိုေကာ္မတီကို ပထမအၾကိမ္ ညီလာခံ (၂၉-၂-၇၃)ေန႔ တြင္ ဖြဲ ့စည္းလိုက္သည္။

ပထမအၾကိမ္ညီလာခံတြင္ ပေလာင္စာျပဳ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက အေျမာ္အျမင္ၾကီးစြာျဖင့္ မိမိအႏွစ္ႏွစ္ အလလ ျပဳစုခဲ့ေသာ စာမူကို ဗဟိုေကာ္မတီသို႔ အသီး သီးေပးအပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ၎စာမူမ်ားကို တအာင္းတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားက စာျပဳ ပုဂၢိုလ္မ်ားထံ ေလ့လာမွတ္သားျခင္း၊ အၾကံဥာဏ္ မ်ား ေတာင္းခံျပီးေနာက္ ပေလာင္တစ္မ်ိဳးသားလုံး အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ တမူတည္းေသာ ပေလာင္စာမူကို ျပဳစုျပီး ဒုတိယ အၾကိမ္ညီလာခံ (၃၀-၈-၇၂) ေန႔ တြင္ တညီတညြတ္တည္း အတည္ျပဳ ျပဌာန္းလိုက္ပါသည္။

ဒုတိယ အၾကိမ္ညီလာခံကို ၁၉၇၂ -ခု ၊ၾသဂုတ္လ(၃၀)မွ စက္တင္ဘာ(၂)ရက္အထိ နမ့္ခမ္း တြင္က်င္းပသည္။တတိယ အၾကိမ္ညီလာခံကို ၁၉၇၃-ခု ဧျပီလ(၉)ရက္မွ ဧျပီလ(၁၁)ရက္အထိ မိုးကုတ္ျမိဳ႔တြင္ က်င္းပသည္။စတုတၱ အၾကိမ္ညီလာခံကို ၁၉၈၂-ခု၊ေအာက္တုိဘာလ (၂၄)ရက္မွ (၂၇) ရက္အထိ နမ့္ခမ္းတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ပဥၥမအၾကိမ္ ညီလာခံကို ၁၉၉၂-ခု မတ္လ(၃)ရက္မွ (၅)ရက္ေန႔အထိ ေက်ာက္မဲျမိဳ ့တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။
ဆဌမ အၾကိမ္ ညီလာခံကို ၁၉၉၆-ခု၊ မတ္လ(၂၀)ရက္မွ (၂၂)ရက္ေန႔ အထိ နမ့္ဆန္ျမိဳ ့တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။သတၱမ အၾကိမ္ညီလာခံကို ၂၀၀၀- ျပည့္ႏွစ္မတ္လ (၂၂)ရက္မွ (၂၄)ရက္ေန႔ အထိနမ့္ဆန္ျမိဳ ့တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပေလာင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳ ဗဟိုေကာ္မတီကို နမ့္ဆန္ျမိဳ႔၌ ထားရွိျပီး ျမိဳ႔နယ္ ပေလာင ္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳ ေကာ္မတီကို နမ့္ဆန္၊ေက်ာက္မဲ၊သီေပါ၊ နမၼတူ၊လားရႈိး၊ကြတ္ခိုင္၊မူဆယ္၊ နမ့္ခမ္း၊မန္တုန္၊ မိုးကုတ္၊ မႏၱေလး၊ ကေလ၊ရန္ကုန္ျမိဳ့မ်ားတြင္ဖြဲ႕စည္းထားရွိသည္။

                        

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...