ပေလာင္အေၾကာင္း

 

ေနနဂါးမ်ဳိးႏြယ္
ပေလာင္လူမ်ဳိးတို႔သည္ အဖ ေနနတ္သား အမိ နဂါးမတို႔မွ ဆင္းသက္လာသည္ဟု သတ္မွတ္ ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ၾကပါသည္။

ေရွးပေလာင္အလံ
ေရွးပေလာင္လူမ်ဳိးတို႔ အထိမ္းအမွတ္အလံမွာ အျပာေရာင္ေအာက္ခံ၍ ဗဟုိအလယ္တြင္ ေန၀န္းနီလံုးရွိထားပါသည္။

ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ
ပေလာင္လူမ်ဳိးတို႔ ၉၉ ရာခိုင္းႏႈန္းက ဗုဒဘာသာ၀င္ကို ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ၾကပါသည္။ နတ္ကို အနည္းအက်ဥ္း၊ ခရစ္ယာန္ အနည္းအက်ဥ္းကိုးကြယ္ၾကၿပီး ေတာေစာင့္နတ္၊ ရြာေစာင့္နတ္၊ လယ္ေစာင့္နတ္တို႔ကို ပသပူေဇာ္သည့္ ဓေလ့ရွိပါသည္။

 

ပေလာင္တုိ႔၏ ဆင္းသက္လာပုံ သမိုင္းေၾကာင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ အလြန္ေသြးနီးစပ္ၾကသည့္ ညီရင္းအစ္ ကို ေမာင္ႏွမရင္းသားခ်င္းဟု ဆိုရမည္။

Read more...

အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳႏွင့္ အမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရး ေပၚေပါက္လာပုံ

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမွဳ ဒုတိယကမBာစစ္အၿပီး ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးၾကိဳးပမ္းမွဳတြင္ တိုင္း ရင္းသားမ်ား ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး တည္ေဆာက္ႏိူင္ရန္အတြက္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္အတူ ရွမ္းျပည္ေစာ္ဘြားမ်ားေကာင္စီ ဥကၠဌပေလာင္အမ်ဳိးသား ေတာင္ပိုင္ေစာ္ဘြားၾကီး စပ္ခြန္ပန္စိန္က ေတာင္တန္းနယ္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ စြမ္းစြမ္းတမံ ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့ပါ သည္။

Read more...

မူးယစ္ေဆး၀ါးၾကားက ဒုကၡသံ
လစ္လ်ဴ႐ႈ႕ခံဘဝမ်ား

PWO အေၾကာင္း

PWO-Logo

 ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုးကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ပညာေပးရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ပိုမိုခုိင္မာစြာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ၿပီး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တန္းတူရည္တူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Read More...

ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္ဂိုလြဳိက္လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး၏ မူရင္းေဒသမွ အာရွတုိက္တြင္ အမ်ားဆုံးေနထိုင္ၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ အာရွတုိက္ ေျမာက္ပုိင္း၊ အလယ္ပုိင္း၊ အေရွ႔ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္ပုိင္းတုိ႔၌ ပ်ံ့ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္၊ ခမာ၊ မြန္၊ ဝ၊ ပေလာင္ (ရိအာန္) မု႑၊ ဆန္သာလ္၊ ခါဆီစေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ မြန္ခမာအႏြယ္္မွ ေပါက္ဖြားလာေသာ

Read More...

မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္

 မိုင္းအိုက္ပန္း(ခ) ကိုျမေမာင္    ၁၉၆၂-၂ဝဝ၂ ၇၁ ဦးေျမာက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေသဆံုးရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဲေဘာ္ မိုင္းအိုက္ပန္းသည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ စတင္ ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဴပ္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒတ) ဗဟိုဌာနခ်ဴပ္ရုံးသို႔ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။

Read more...